Decyzja ZRID dla obwodnicy Pradeł w ciągu DK78

W świetle najnowszych doniesień projekt budowy obwodnicy Pradeł w ramach krajowej drogi nr 78 (DK78) wkroczył w decydującą fazę. Zatwierdzenie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) otwiera drogę do wyłonienia wykonawcy. Wizja rozpoczęcia prac budowlanych nabiera kształtów, z planowanym terminem ogłoszenia przetargu na początku drugiego kwartału bieżącego roku. Długość nowej trasy, licząca około 2,4 km, stanowi ważny element w rządowym Programie budowy 100 obwodnic, mającym na celu usprawnienie komunikacji i zwiększenie bezpieczeństwa.

Od momentu podpisania i zatwierdzenia Programu Inwestycji w maju 2020 roku, poprzez umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji w listopadzie tego samego roku, po złożenie wniosku o ZRID we wrześniu 2022 roku – projekt obwodnicy Pradeł konsekwentnie zmierzał ku realizacji. Dziś, z otrzymaną decyzją ZRID, możemy spojrzeć na projekt z nową perspektywą, mając na uwadze zaplanowany start budowy w latach 2024-2026.

Obwodnica Pradeł zostanie wytyczona na nowym śladzie, po północnej stronie, jako droga główna ruchu przyspieszonego o jednojezdniowym przekroju z dwoma pasami ruchu. Przejmując ruch tranzytowy poza miejscowość, trasa w dużym stopniu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców. Skrócenie czasu przejazdu i zmniejszenie emisji szkodliwych substancji są bezpośrednimi korzyściami płynącymi z realizacji tego projektu. Ponadto, dostosowanie DK78 do nowych obciążeń oraz poprawa stanu technicznego drogi to najważniejsze cele, które przyświecają inicjatywie.

Projekt obwodnicy Pradeł wpisuje się w szerszą koncepcję modernizacji DK78, obejmującą niemal 50 km nowego przebiegu między Siewierzem a Szczekocinami. Tym samym staje się elementem kontynuacji już realizowanych inwestycji, takich jak obwodnica Poręby i Zawiercia czy Kroczyc, a także planowanych projektów w Szczekocinach i Goleniowie. Te działania łącznie prowadzą do stworzenia spójnego i bezpiecznego przebiegu DK78, przyczyniając się do ogólnej poprawy infrastruktury drogowej w regionie.

Następne etapy obejmują realizację obwodnicy Poręba – Zawiercie, podzielonej na dwa zadania. Pierwsze z nich, o długości 16,7 km, jest już w zaawansowanym etapie realizacji, z planowanym zakończeniem prac w 2025 roku. Drugie zadanie, o długości 7,5 km, stanowi kontynuację budowanej trasy i przewiduje zakończenie inwestycji w połowie 2027 roku. Obwodnica Kroczyc, z kolei, jest projektem o długości ok. 9,1 km, którego realizacja ma zapewnić dostosowanie drogi do nowych wymogów obciążeniowych. Przetarg na wyłonienie wykonawcy tej części projektu został ogłoszony, z planowanym oddaniem do użytku w III kwartale 2026 roku.

W kontekście przyszłych inwestycji planowana obwodnica w ciągu DK78, Nakła Śląskiego i Świerklańca, uzupełnia wizję rozbudowy sieci drogowej. Obecnie opracowywane Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) wraz z elementami koncepcji programowej, stanowi fundament pod przyszłą realizację. Przewidziane terminy realizacji tych inwestycji, zakładane na lata 2029-2031, podkreślają długoterminową perspektywę rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce.

Oczekuje się, że realizacja tych ambitnych projektów w dużym stopniu przyczyni się do poprawy przepustowości oraz bezpieczeństwa drogowego na trasie DK78. Dzięki przekierowaniu ruchu tranzytowego i regionalnego na nowo budowane odcinki, obecna DK78 będzie służyła głównie ruchowi lokalnemu, co znacząco wpłynie na jakość życia mieszkańców terenów przyległych do drogi.

Warto podkreślić, że obwodnica Poręba – Zawiercie, podzielona na dwa istotne etapy, jest już w trakcie realizacji. Pierwszy etap projektu, mimo wyzwań związanych z procedurami administracyjnymi i niezbędnymi pracami przygotowawczymi, systematycznie zmierza ku zakończeniu. Oczekuje się, że jego realizacja przyniesie znaczącą poprawę przepustowości oraz bezpieczeństwa na tym odcinku. Drugi etap, obejmujący kontynuację do Zawiercia, również nabiera tempa z ogłoszonym przetargiem na wykonawcę. Szacuje się, że całość projektu Poręba – Zawiercie będzie służyć użytkownikom drogi od połowy 2027 roku.

Projekt obwodnicy Kroczyc również wpisuje się w ogólny plan rozwoju DK78, z przetargiem na wykonawcę ogłoszonym i planami na zakończenie prac budowlanych w III kwartale 2026 roku. Ta jednojezdniowa trasa nie tylko dostosuje drogę do nowych norm obciążeniowych, ale także przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu w regionie.

Z kolei plany dotyczące obwodnicy Blachowni i Herby, w ciągu DK46, podkreślają zaangażowanie w dalszy rozwój infrastruktury drogowej. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) planowane jest na koniec II kwartału 2024 roku. Realizacja tego projektu, zaplanowana na lata 2026-2029, zaoferuje nowe możliwości dla ruchu tranzytowego i regionalnego, odciążając istniejące drogi i poprawiając warunki życia lokalnych mieszkańców.

Projekty te nie tylko w dużym stopniu wpłyną na poprawę infrastruktury drogowej w Polsce, ale także na bezpieczeństwo, komfort i efektywność podróży dla wszystkich użytkowników drogi. Dzięki strategicznemu planowaniu i realizacji Programu budowy 100 obwodnic Polska systematycznie dąży do modernizacji i rozwoju swojej sieci drogowej, co ma duże znaczenie dla wspierania rozwoju gospodarczego i poprawy jakości życia obywateli.

Źródło: https://www.gov.pl/web/gddkia-katowice/mamy-zrid-dla-obwodnicy-pradel-w-ciagu-dk78

Scroll to Top