Decyzja ZRID na budowę odcinka drogi ekspresowej S19 Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód

Wojewoda Podlaski dał zielone światło dla istotnego projektu infrastrukturalnego w regionie – rozpoczęcia budowy ponad 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19, łączącego Krynice z Dobrzyniewem i Białystokiem Zachód. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) została wydana, umożliwiając start prac budowlanych już w marcu tego roku. To istotny krok naprzód w rozbudowie sieci komunikacyjnej północno-wschodniej Polski, przynoszący ze sobą obietnicę ułatwienia podróżowania i pobudzenia lokalnej gospodarki.

Za realizację tego ambitnego przedsięwzięcia odpowiada konsorcjum firm PORR i UNIBEP, które podjęło się zadania za sumę 405,6 mln złotych. Umowa na projekt i budowę odcinka została zawarta w maju 2021 roku, lecz droga do uzyskania decyzji ZRID okazała się dłuższa niż przewidywano. Wydanie pozwolenia opóźniło się z powodu konieczności wyłączenia białostockiego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) z procedury decyzyjnej z uwagi na konflikt interesów. Ostatecznie, po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko przez RDOŚ w Lublinie, na podstawie rekomendacji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, udało się ustalić warunki realizacji projektu.

Projektowany odcinek S19 ma duże znaczenie dla infrastruktury drogowej regionu. O długości 10,2 km trasa rozpoczyna się w Krynicach, łącząc się z istniejącą drogą krajową nr 65 i przewidywanym odcinkiem S16, omija Białystok od zachodu i kończy na planowanym węźle Białystok Zachód z drogą ekspresową S8. Zaprojektowany z myślą o przyszłości, odcinek zawiera pełny węzeł typu WA (pełna koniczyna), który w przyszłości połączy dwie drogi ekspresowe: budowaną S19 i istniejącą S8. Dodatkowo projekt obejmuje przebudowę odcinka S8 na długości około 1,9 km.

Inwestycja przewiduje również budowę 13 obiektów inżynierskich, w tym mostów nad rzekami Supraśl i Białą oraz wiaduktu kolejowego nad linią Białystok – Ełk. Droga ekspresowa zostanie zaprojektowana z dwoma pasami ruchu w każdą stronę oraz zarezerwowanym terenem pod ewentualny trzeci pas, przystosowana do obciążeń do 11,5 tony na oś. Wybór technologii nawierzchni pozostawiono wykonawcy, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów jakościowych określonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Czas realizacji projektu zaplanowano na lata 2024-2026, co stanowi wyzwanie logistyczne i organizacyjne dla wszystkich stron zaangażowanych w projekt.

Warto zwrócić uwagę na kontekst realizacji tego projektu, który wpisuje się w szerszą strategię rozbudowy sieci drogowej w województwie podlaskim. Droga ekspresowa S19, rozciągająca się od granicy z Białorusią, ma w przyszłości liczyć ponad 177 km długości, dzieląc się na 15 odcinków, w tym obwodnicę Bielska Podlaskiego. Projekt ten stanowi istotny element w krajowej i regionalnej strategii transportowej, mający na celu nie tylko usprawnienie komunikacji, ale również zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróży.

Wśród planowanych odcinków S19, już kilka znajduje się w różnych fazach realizacji, od prac budowlanych po oczekiwanie na decyzje ZRID. To świadczy o znacznym postępie w realizacji projektu, mimo wyzwań związanych z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń i adaptacją do środowiskowych wymogów prawa. Każdy z odcinków, w tym omawiany fragment Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód, przyczynia się do budowy spójnej i efektywnej sieci drogowej, która będzie służyć zarówno mieszkańcom regionu, jak i podróżnym tranzytowym.

Proces przygotowawczy i realizacja tak skomplikowanej inwestycji wymaga zrozumienia i cierpliwości ze strony lokalnych społeczności, szczególnie biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia szczegółowych ocen oddziaływania na środowisko i dostosowania projektu do ściśle określonych regulacji. Realizacja drogi ekspresowej S19 podkreśla również znaczenie współpracy między różnymi instytucjami państwowymi i prywatnymi wykonawcami, aby wspólnie sprostać wyzwaniom technicznym, środowiskowym oraz finansowym.

Projekt S19, z jego strategicznym znaczeniem dla rozwoju infrastruktury transportowej Polski północno-wschodniej, pokazuje determinację w dążeniu do modernizacji kraju poprzez inwestycje w kluczowe arterie komunikacyjne. Nie tylko poprawia dostępność regionu i jego atrakcyjność inwestycyjną, ale także stanowi dowód na to, że zaawansowane projekty infrastrukturalne mogą być realizowane z poszanowaniem środowiska naturalnego i z korzyścią dla społeczności lokalnych.

W świetle powyższego inwestycja w odcinek S19 Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód jest nie tylko krokiem naprzód w rozwijaniu polskiej sieci drogowej, ale także przykładem skutecznego połączenia potrzeb transportowych kraju z ochroną środowiska i zaangażowaniem społecznym. To pokazuje, jak ważne jest zrównoważone planowanie i realizacja projektów infrastrukturalnych w dzisiejszych czasach, mających na celu nie tylko rozwój gospodarczy, ale również poprawę jakości życia obywateli i ochronę naszego środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń.

Źródło: https://www.gov.pl/web/gddkia-bialystok/jest-zgoda-na-budowe-s19-na-polnocny-zachod-od-bialegostoku

Scroll to Top