Decyzja ZRID na budowę odcinka S6 Bobrowniki – Skórowo

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich udzielił zezwolenia na budowę kluczowego odcinka drogi ekspresowej S6, znacząco wpływając na rozwój infrastruktury północnej Polski.

W piątek, 23 czerwca 2023 roku, wojewoda pomorski Dariusz Drelich podpisał zezwolenie (ZRID) na realizację odcinka drogi ekspresowej S6 między Bobrownikami a Skórowem. Projekt ten obejmuje budowę 13,152 kilometrów drogi, która jest częścią szeroko zakrojonego planu połączenia Słupska z Bożepolem Wielkim. Dokończenie prac przewidziano na rok 2025.

Decyzja ta stanowi kontynuację marcowego podpisania ZRID dotyczącego budowy drugiej jezdni obwodnicy Słupska. W ten sposób województwo pomorskie kontynuuje swój postęp w kierunku rozbudowy sieci komunikacyjnych, co ma kluczowe znaczenie dla całego regionu.

Wojewoda Drelich, komentując decyzję, podkreślił strategiczne znaczenie trasy S6. „To niezwykle ważna arteria komunikacyjna dla Pomorza i całej północnej Polski. Rozbudowa tej drogi znacząco zwiększy możliwości handlowe regionu oraz szanse jego rozwojowe. Pozwoli także na pełniejsze wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego obszarów przyległych do nowej ekspresówki,” powiedział wojewoda.

Znaczącym momentem ceremonii było przekazanie decyzji Karolowi Markowskiemu, dyrektorowi oddziału gdańskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Szczegóły projektu budowy S6 i wpływ na rozwój regionu

Projekt drogi ekspresowej S6, rozciągającej się od Słupska do Bożepola Wielkiego, został podzielony na kilka kluczowych zadań, każde z własnym harmonogramem realizacji i kosztorysem. Obejmuje on między innymi:

  1. Druga jezdnia obwodnicy Słupska – Projekt o wartości 190 498 742,92 zł, zakładający budowę 9,510 km drogi, ma zostać ukończony w latach 2023-2025.
  2. Odcinek od końca obwodnicy Słupska do węzła Bobrowniki – Oczekujący na ZRID projekt o długości 16,119 km i szacunkowym koszcie 716 147 054,32 zł, również planowany do realizacji w latach 2023-2025.
  3. Węzeł Bobrowniki – węzeł Skórowo – Odcinek, na którego budowę wojewoda właśnie wydał ZRID, o długości 13,152 km i wartości 374 837 157,81 zł, z planowanym zakończeniem prac w roku 2025.
  4. Węzeł Skórowo – węzeł Leśnice oraz Węzeł Leśnice – węzeł Bożepole Wielkie – Oba oczekują na ZRID, z łącznym kosztem budowy wynoszącym ponad 1,4 miliarda złotych.

Łączny koszt budowy odcinka Słupsk – Bożepole Wielkie wynosi 2 687 995 749,46 zł.

Równolegle trwa budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, długości 32 km. To inwestycja o wartości ponad 2 miliardów złotych, mająca na celu stworzenie nowej, dwujezdniowej drogi ekspresowej S6 Chwaszczyno – Gdańsk Południe (z połączeniem do S7). Planowane zakończenie prac przypada na rok 2025. W ramach tego projektu powstanie również obwodnica Żukowa. Budowa nowej arterii została podzielona na dwa odcinki realizacyjne, w ramach których powstaną m.in. dwanaście wiaduktów, trzy mosty, cztery estakady oraz kładka dla pieszych i sześć przejść dla zwierząt.

Znaczenie ZRID i perspektywa długofalowa budowy S6

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) odgrywa kluczową rolę w procesie budowy dróg ekspresowych w Polsce. Jest wydawane w formie decyzji administracyjnej przez wojewodę dla dróg krajowych i wojewódzkich, lub przez starostę dla dróg powiatowych i gminnych. W przypadku projektu S6, wniosek o ZRID złożyła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

ZRID upoważnia do:

  • Podziału i scalenia nieruchomości zgodnie z potrzebami inwestora.
  • Przeniesienia własności nieruchomości na Skarb Państwa lub właściwą jednostkę samorządową.
  • Udzielenia pozwolenia na budowę drogi.

Każda ze stron, objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, ma prawo do odwołania od tej decyzji.

W kontekście projektu drogi S6, zezwolenie to jest kolejnym krokiem w kierunku realizacji długoterminowego celu, jakim jest połączenie Szczecina z Trójmiastem. Droga ta, będąca częścią rządowego „Programu Budowy Dróg Krajowych”, pełni ważną rolę w sieci dróg krajowych i międzynarodowych (E28). Projektowany odcinek S6, łączący aglomeracje szczecińską i koszalińską, ma kluczowe znaczenie dla poprawy dostępności i mobilności w regionie.

Droga ekspresowa S6 stanie się nie tylko istotnym elementem infrastruktury drogowej, ale także przyczyni się do rozwoju gospodarczego i społecznego terenów położonych wzdłuż nowo budowanej trasy. Przewiduje się, że ukończenie całej trasy S6 pozytywnie wpłynie na rozwój handlu, turystyki oraz dostępność komunikacyjną całego regionu północnej Polski.

Wizja przyszłości dla drogi S6

Podsumowując, podpisanie ZRID dla odcinka drogi S6 między Bobrownikami a Skórowem przez wojewodę pomorskiego Dariusza Drelicha, stanowi istotny krok w kierunku realizacji kompleksowego planu rozbudowy sieci dróg ekspresowych w północnej Polsce. Całkowity koszt budowy odcinka Słupsk – Bożepole Wielkie to niemal 2,7 miliarda złotych, co podkreśla skalę i znaczenie tego przedsięwzięcia.

Projekt ten ma nie tylko znaczenie komunikacyjne, ale także ekonomiczne i społeczne. Rozbudowa drogi S6 przyczyni się do lepszego połączenia kluczowych aglomeracji, zwiększając tym samym potencjał gospodarczy regionu i poprawiając jakość życia mieszkańców. Dzięki nowej infrastrukturze drogowej region Pomorza stanie się bardziej dostępny zarówno dla biznesu, jak i turystyki.

Warto również podkreślić, że równolegle do projektu S6, trwa budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, będącej kolejnym ważnym elementem w planie rozbudowy sieci dróg ekspresowych w Polsce. Całość tych działań stanowi część szerszej strategii rozwoju infrastruktury transportowej kraju, mającej na celu zwiększenie mobilności obywateli oraz wspieranie rozwoju gospodarczego.

Zakończenie budowy całego odcinka S6, zaplanowane na rok 2025, z pewnością przyniesie wiele korzyści dla mieszkańców i użytkowników drogi, jak również stanie się ważnym impulsem dla dalszego rozwoju północnej części Polski.

Źródło: https://www.gdansk.uw.gov.pl/6603-wojewoda-podpisal-zezwolenie-na-budowe-s6-na-odcinku-bobrowniki-skorowo

Scroll to Top