Decyzja ZRID na budowę obwodnicy Ciechanowca na DW690

Informujemy, że długo oczekiwana obwodnica Ciechanowca staje się rzeczywistością. W dniu 10 października 2023 roku wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oficjalnie podpisał zezwolenie na realizację tej kluczowej inwestycji drogowej. Projekt, który obejmuje budowę nowej obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690, ma na celu przede wszystkim usprawnienie ruchu w regionie oraz zwiększenie komfortu życia lokalnej społeczności.

Przedmiotowe zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) jest kamieniem milowym dla mieszkańców Ciechanowca oraz całego województwa podlaskiego. Wojewoda podlaski podkreśla, że budowa obwodnicy to odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności, która od dawna oczekiwała na rozwiązanie problemów związanych z ruchem tranzytowym. Obecnie ruch przez miasto jest utrudniony, zwłaszcza dla pojazdów ciężarowych, co generuje szereg uciążliwości dla mieszkańców. Zakończenie inwestycji przewiduje ominięcie Ciechanowca łukiem, co nie tylko usprawni ruch, ale także znacząco zmniejszy hałas i zanieczyszczenie powietrza w mieście.

Zakres planowanej inwestycji jest imponujący i obejmuje nie tylko budowę samej obwodnicy, ale również szereg prac towarzyszących. Projekt przewiduje:

  • Budowę obwodnicy Ciechanowca o długości około 8,7 km, rozciągającej się od km 18+966 do km 27+675 drogi wojewódzkiej nr 690.
  • Realizację ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego wzdłuż całej obwodnicy, co stanowi ważny krok w kierunku promowania zdrowych i ekologicznych form transportu.
  • Budowę trzech mostów i siedmiu przepustów, które będą nie tylko służyć potrzebom komunikacyjnym, ale także zapewnić bezpieczeństwo i płynność ruchu.

Ponadto, w ramach projektu przewidziano budowę i przebudowę istniejącej infrastruktury, w tym sieci wodociągowej, melioracji wodnych, gazowej, telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej. Niezwykle ważnym elementem jest także uwzględnienie aspektów ekologicznych, takich jak budowa płotków i ogrodzeń ochronno-naprowadzających, co ma na celu ochronę lokalnej fauny i flory.

Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 124 mln zł. Połowę tej kwoty, czyli 62 mln zł, pokryje dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co podkreśla wagę projektu dla rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce. Realizacja inwestycji powierzona została Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, reprezentującemu samorząd Województwa Podlaskiego.

Czekamy na dalsze informacje dotyczące harmonogramu prac i przewidywanych terminów zakończenia poszczególnych etapów projektu. Obwodnica Ciechanowca ma szansę stać się wzorem efektywnej i ekologicznej inwestycji drogowej, która przyniesie korzyści nie tylko lokalnej społeczności, ale całemu regionowi.

W kontekście społeczno-gospodarczym, budowa obwodnicy Ciechanowca przyniesie znaczące korzyści. Przede wszystkim ułatwi dojazd do miejsc pracy, szkół i innych ważnych punktów, co jest istotne zarówno dla mieszkańców Ciechanowca, jak i osób z okolicznych miejscowości. Oczekuje się, że nowa droga przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu, co może skutkować powstaniem nowych miejsc pracy i dalszym rozwojem lokalnej gospodarki.

Projekt ma także istotne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa drogowego. Obecna sytuacja na drodze wojewódzkiej nr 690, zwłaszcza w obrębie Ciechanowca, charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu, co przyczynia się do wielu niebezpiecznych sytuacji i wypadków. Nowa obwodnica, dzięki swojej nowoczesnej konstrukcji oraz dodatkowym elementom bezpieczeństwa, ma szansę znacząco zmniejszyć ryzyko wypadków, zwiększając tym samym bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.

Oprócz aspektów praktycznych, projekt uwzględnia również ochronę środowiska. Planowane działania ekologiczne, takie jak budowa ogrodzeń ochronnych dla zwierząt i zastosowanie nowoczesnych technologii w budowie infrastruktury, mają na celu minimalizację wpływu inwestycji na lokalny ekosystem. To ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, który staje się coraz bardziej istotny w kontekście globalnych wyzwań ekologicznych.

Warto również podkreślić, że projekt obwodnicy Ciechanowca jest częścią szerszego planu rozwoju sieci drogowej w Polsce. Inwestycja ta wpisuje się w strategię rządową, która ma na celu poprawę infrastruktury transportowej w całym kraju. Dzięki temu mieszkańcy Podlasia zyskają lepszy dostęp do głównych arterii komunikacyjnych, co jeszcze bardziej zwiększy potencjał gospodarczy i turystyczny regionu.

Projekt budowy obwodnicy Ciechanowca jest inwestycją o wielowymiarowym znaczeniu. Nie tylko usprawni ruch drogowy i poprawi jakość życia mieszkańców, ale także przyczyni się do rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa regionu. Stanowi on również ważny element w realizacji ogólnopolskiej strategii rozbudowy infrastruktury drogowej, odzwierciedlając tym samym zaangażowanie w długoterminowy rozwój kraju.

Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/wojewoda-wydal-zezwolenie-na-budowe-obwodnicy-ciechanowca

Scroll to Top