Bliżej podpisania umowy na kolejny odcinek S74

Zakończenie kontroli przetargu na projekt i budowę kluczowego odcinka drogi ekspresowej S74, prowadzącej od granicy województw łódzkiego i świętokrzyskiego do Mniowa, otwiera nowy rozdział w polskiej infrastrukturze drogowej. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, po obligatoryjnej kontroli, zaakceptował wyniki przetargu, przybliżając nas do podpisania umowy, która umożliwi rozpoczęcie prac.

Najatrakcyjniejszą ofertę przetargową, opiewającą na około 1 miliard złotych, przedstawiła renomowana firma Stecol Corporation. Finałowe kroki, takie jak przedstawienie przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót, są już na horyzoncie. W efekcie, podpisanie umowy, które umożliwi fizyczne rozpoczęcie prac, jest bliskie realizacji.

Zakres i znaczenie projektu S74

Projektowany odcinek S74 ma istotne znaczenie dla regionu. Obejmujący około 27,5 kilometra, będzie integralną częścią połączenia z obecnie realizowanym fragmentem od Mniowa do węzła Kielce Zachód. Prace te wpisują się w szerszy kontekst Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych, mając na celu nie tylko usprawnienie komunikacji, ale i zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Inwestycja ta, realizowana na terenie powiatów koneckiego i kieleckiego, zakłada budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej. Trasa ta, poprowadzona częściowo nowym śladem, będzie funkcjonować jako obwodnica miejscowości Smyków, co przyczyni się do znacznego odciążenia lokalnego ruchu drogowego. Projekt przewiduje również konstrukcję trzech węzłów drogowych (Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków), które zapewnią sprawne połączenie z istniejącą siecią dróg.

W ramach inwestycji planuje się także budowę 32 obiektów inżynierskich, co obejmuje 12 wiaduktów drogowych, przejście górne dla średnich zwierząt, sześć mostów zintegrowanych z przejściami dla zwierząt oraz 10 dodatkowych wiaduktów. Te struktury mają na celu nie tylko poprawę infrastruktury drogowej, ale i ochronę lokalnej fauny, co stanowi istotny aspekt ekologiczny projektu.

Dodatkowo, inwestycja przewiduje rozbudowę infrastruktury towarzyszącej, w tym nowy obwód utrzymania drogowego w Rudzie Malenieckiej oraz Miejsca Obsługi Podróżnych w Koliszowach, Jacentowie i Lisich Jamach. Wszystko to ma na celu nie tylko ułatwienie podróży, ale i zwiększenie komfortu użytkowników drogi.

Realizacja i harmonogram projektu

Kluczowe dla powodzenia całego przedsięwzięcia jest nie tylko jakość projektu, ale i jego terminowa realizacja. Według ustaleń, wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie, uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, oraz za samą budowę nowego odcinka drogi. Całość prac ma zostać zakończona w ciągu 39 miesięcy od daty podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych, które mogą wpłynąć na tempo prac.

Projekt S74 w województwie świętokrzyskim nie ogranicza się jedynie do wspomnianego odcinka. Aktualnie trwają prace na trzech innych odcinkach tej drogi ekspresowej o łącznej długości około 30 kilometrów. Warto wspomnieć o styczniowym wniosku o wydanie decyzji ZRID dla odcinka Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód (ok. 16,4 km), którego realizacja ma zakończyć się w II połowie 2025 roku.

Dodatkowo, w styczniu podpisano umowę na projekt i budowę 5-kilometrowego fragmentu od węzła Kielce Zachód do Kielc, z planowanym zakończeniem prac w II połowie 2026 roku. W marcu rozpoczęły się prace na odcinku obwodnicy Opatowa w ciągu DK9 i S74, z planowanym zakończeniem inwestycji na koniec 2024 roku.

Długoterminowe korzyści i wpływ na region

Droga ekspresowa S74 ma zasadnicze znaczenie dla poprawy komunikacji drogowej między województwami łódzkim, świętokrzyskim i podkarpackim. Dzięki tej inwestycji, mieszkańcy Kielc i regionu świętokrzyskiego zyskają szybkie i bezpieczne połączenie z kluczowymi węzłami autostradowymi na A1, A2 i S19. Jest to krok milowy w kierunku usprawnienia ruchu drogowego, zwiększenia bezpieczeństwa oraz poprawy dostępności regionu.

Projekt S74 jest symbolem postępu technologicznego, ale również świadectwem skutecznej realizacji polityki rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce. Stwarza on nowe możliwości dla mieszkańców i przedsiębiorstw, otwierając drzwi do przyszłości lepiej skomunikowanego kraju.

Źródło: https://www.gov.pl/web/gddkia-kielce/blizej-podpisania-umowy-na-kolejny-odcinek-s74

Scroll to Top