Dofinansowanie inwestycji drogowych na 2024 rok. 302,7 mln zł dla Samorządów terytorialnych

W 2024 roku Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniował podział funduszy rezerwy subwencji ogólnej, przyznając 302,7 mln zł na inwestycje drogowe. Dofinansowanie to obejmie 101 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 14 województw, 32 miasta na prawach powiatu oraz 55 powiatów. Dzięki temu możliwa będzie realizacja ważnych inwestycji infrastrukturalnych, mających na celu poprawę stanu dróg oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników. Inwestycje drogowe stanowią istotny element rozwoju lokalnych społeczności, wpływając na jakość życia mieszkańców oraz rozwój gospodarczy regionów. Przeznaczenie sporych środków finansowych na ten cel jest dowodem na priorytetowe traktowanie infrastruktury drogowej przez rząd oraz samorządy. W niniejszym artykule przyjrzymy się szczegółom podziału funduszy, przykładom inwestycji na Podkarpaciu oraz korzyściom wynikającym z realizacji tych projektów.

Podział funduszy rezerwy subwencji ogólnej

Łączna kwota dofinansowania wynosząca 302 743 120 zł zostanie rozdysponowana pomiędzy 101 jednostek samorządu terytorialnego. W szczegółach, 14 województw otrzyma 60,4 mln zł, 55 powiatów zyska 125 326,8 mln zł, a 32 miasta na prawach powiatu uzyskają 117 023,0 mln zł. Środki te przeznaczone są na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich, utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz remonty i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi.

Przykłady inwestycji na Podkarpaciu

Na Podkarpaciu dofinansowanie obejmie szereg ważnych projektów, które mają na celu poprawę infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa. Oto niektóre z nich:

  • Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 856 Antoniów – Dąbrowa Rzeczycka (powiat stalowowolski) – Projekt obejmuje budowę mostu na rzece Jodłówka, przebudowę dojazdów oraz rozbiórkę i budowę infrastruktury technicznej. Wartość inwestycji wynosi 7 948 511 zł.
  • Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica – Osobnica – Cieklin (powiat jasielski) – Inwestycja obejmuje budowę mostu w miejscowości Osobnica i jest warta 2 849 856 zł.
  • Rozbudowa drogi w ciągu drogi powiatowej nr 1266R Biedaczów – Grodzisko Górne (powiat leżajski) – Projekt zakłada rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego, o wartości 1 499 300 zł.
  • Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1270R w Żołyni (powiat łańcucki) – Przedsięwzięcie obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego za 1 250 000 zł.
  • Budowa kładki pieszo-rowerowej na cieku Dopływ spod Gorliczyny w miejscowości Jagiełła (powiat przeworski) – Celem projektu jest zapewnienie kontynuacji ciągu pieszego, a jego wartość wynosi 215 852 zł.
  • Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1338R Iwierzyce – Zgłobień – Rzeszów (powiat ropczycko-sędziszowski) – W ramach inwestycji powstanie nowy most na potoku Nockowa, co kosztować będzie 2 000 000 zł.
  • Budowa obiektów mostowych na potoku Osina i Mrowla (powiat rzeszowski) – Projekt przewiduje rozbiórkę starych i budowę nowych mostów oraz przebudowę dojazdów za 3 000 000 zł.
  • Przebudowa mostu na potoku Kopytko w ciągu drogi powiatowej nr 1927R Węglówka – Wysoka Strzyżowska – Dobrzechów (powiat strzyżowski) – Prace obejmą również przebudowę dojazdów, a koszt inwestycji to 2 600 000 zł.
  • Rozbudowa publicznej drogi powiatowej w Rzeszowie – Projekt „Budowa chodnika przy ul. Załęskiej” przewiduje budowę chodnika na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej, a jego wartość to 3 777 016 zł.

Analiza korzyści wynikających z dofinansowania

Dofinansowanie inwestycji drogowych przynosi liczne korzyści zarówno dla mieszkańców, jak i dla lokalnej gospodarki. Poprawa infrastruktury drogowej zwiększa bezpieczeństwo użytkowników, skraca czas podróży oraz zmniejsza koszty eksploatacji pojazdów. Ponadto, nowoczesne i dobrze utrzymane drogi przyciągają inwestorów, co sprzyja rozwojowi gospodarczemu regionów.

Poprawa bezpieczeństwa – Inwestycje w nowe mosty, przebudowę istniejących dróg oraz budowę kładek pieszo-rowerowych mają na celu eliminację miejsc niebezpiecznych. Nowe konstrukcje są projektowane zgodnie z najnowszymi standardami bezpieczeństwa, co w dużym stopniu redukuje ryzyko wypadków.

Ułatwienia komunikacyjne – Modernizacja dróg skraca czas przejazdu między miejscowościami, co jest szczególnie ważne dla osób dojeżdżających do pracy, szkół oraz dla transportu towarów. Poprawa przepustowości dróg zmniejsza korki, co pozytywnie wpływa na komfort podróżowania.

Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej – Dobra infrastruktura drogowa jest jednym z podstawowych czynników przyciągających inwestorów. Nowe drogi i mosty ułatwiają dostęp do terenów inwestycyjnych, co sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości i tworzeniu nowych miejsc pracy.

Podział funduszy rezerwy subwencji ogólnej na 2024 rok stanowi istotny krok w kierunku poprawy infrastruktury drogowej w Polsce. Dofinansowanie o łącznej wartości 302,7 mln zł, które trafi do 101 jednostek samorządu terytorialnego, umożliwi realizację najważniejszych inwestycji na drogach powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych. Przykłady projektów z Podkarpacia pokazują, jak szeroki zakres działań zostanie podjęty w ramach tego programu.

Źródło: https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/pieniadze-na-inwestycje-drogowe

Scroll to Top