PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 6/2012

← Powrót do Archiwum danego roku

Nagrody Polskie Drogi ‚XXI rozdane
Już po raz 12. redakcja miesięcznika „Polskie Drogi” wraz z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa wręczyła prestiżowe nagrody „Polskie Drogi ‚XXI”. W tym roku uhonorowano statuetkami czterech laureatów. Wśród wyróżnionych znaleźli się: DARIUSZ SŁOTWIŃSKI (m.in. były prezes PSWNA), AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA S.A., EKOPROD Sp z o.o., MAREK CZARKOWSKI (dziennikarz tygodnika „Przegląd”). Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce podczas otwarcia Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska w Kielcach. Jak co roku inicjatywie patronowało Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Cena asfaltu znacząco wpływa na wyniki firm
Już 17-proc. wzrost cen asfaltu może być przyczyną pojawienia się strat u jednej czwartej firm drogowych. Gdyby cena asfaltu wzrosła o 45 proc., spowodowałoby to straty połowy firm branży. Tak wynika z raportu na temat ewolucji cen asfaltu w Polsce oraz wrażliwości firm drogowo-mostowych na ceny materiałów. Na zlecenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa przygotowała go Arcata Partners.

Jak walczyć z zatorami płatniczymi?
Zatory płatnicze są poważnym problemem dla ponad 60 proc. firm przebadanych przez Business Centre Club. Badane przedsiębiorstwa to członkowie BCC. Wśród firm niezrzeszonych w tym elitarnym klubie biznesowym problem może być jeszcze większy – jest o tym przekonanych blisko 80 proc. respondentów.

Walne Zgromadzenie OIGD
Sprawy dotyczące relacji zamawiający-wykonawca, ceny, jako jedynego kryterium wyboru ofert w przetargach publicznych oraz sytuacji firm drogowych zdominowały dyskusję podczas Walnego Zgromadzenia Członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

W poszukiwaniu recepty na jakość
Jakość wykonawstwa w inwestycjach drogowych oraz potrzeba systemowych rozwiązań mogących ją utrzymać na oczekiwanym poziomie to główne tematy konferencji towarzyszącej Walnemu Zebraniu Członków Polskiego Kongresu Drogowego, które odbyło się 4 czerwca br., w Warszawie. Dyskusja, w której uczestniczyli między innymi przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, administracji samorządowej, firm drogowych oraz nadzoru była okazją do rzeczowej wymiany zdań między różnymi stronami zaangażowanymi w procesy inwestycyjne.

Ludzie branży
Rozmowa z MARKIEM BROĆKIEM, Business Line Managerem w Atlas Copco Polska Sp. z o.o.

Ekspresowo wokół Poznania
Budowa dróg ekspresowych S5 i S11 wokół Poznania to największa inwestycja drogowa w Wielkopolsce od czasu budowy autostrady A2. Od początku czerwca kierowcy mogą jeździć kolejnymi, nowymi odcinkami obwodnicy.

Czechy – produkcja asfaltu gumowego
W ostatnich latach, wskutek rozwoju społecznego i przemysłowego znacznie wzrósł poziom zmotoryzowania. Pociąga to za sobą zużycie paliw, materiałów i produktów, w tym opon samochodowych, które są następnie magazynowane bądź przetwarzane. Najbardziej korzystne dla środowiska jest ponowne wykorzystanie produktu i przetwarzanie odpadów. Jedną z możliwości odzyskania materiału ze zużytych opon jest zastosowanie ich w formie miału gumowego w mieszankach bitumicznych do budowy nawierzchni.

Nawierzchnie betonowe w Niemczech z użyciem cementów CEM II lub CEM III* (cz. 2)
Na podstawie dotychczas uzyskanych wyników badań można stwierdzić, że nie ma istotnych różnic w trwałości nawierzchni betonowych wykonanych z użyciem cementu CEM II w porównaniu do nawierzchni wykonanych z cementem CEM I. Artykuł przedstawia wnioski z wykonanych w Niemczech badań na temat możliwości wykorzystania cementów CEM II i CEM III do budowy drogowych nawierzchni betonowych. Stanowi kontynuację tekstu opublikowanego w nr. 5 „Polskich Dróg”.

Jakość drogi zaczyna się pod ziemią
„Podłoże i fundamenty budowli drogowych” pod takim tytułem Instytut Badawczy Dróg i Mostów zorganizował konferencję, która odbyła się podczas tegorocznych targów „Autostrada Polska” w Kielcach. W zaprezentowanych referatach poruszano zarówno problematykę prawną związaną z geotechniką, wskazywano najbardziej palące problemy dla tej branży, jak i propozycje ich rozwiązywania. Nie zabrakło też przykładów technologii o unikalnym charakterze na skalę międzynarodową, znajdujących zastosowanie podczas budowy polskich dróg.

PPP w realizacji parkingów miejskich oraz stref płatnego parkowania
W wielu krajach na świecie, stosowanie modeli partnerstwa publiczno-prywatnego do rozwiązania problemów związanych z parkowaniem w miastach dowiodło, że jest to właściwy kierunek działania samorządów. Ostatnio także w Polsce jednostki samorządu terytorialnego sięgają w tym zakresie po PPP.

Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych
Dlaczego potrzebny jest powiatowy zarząd dróg
Jeśli mowa o problemach dróg powiatowych, to chyba nie będzie przesadą stwierdzenie, że od lat niewiele się zmienia. Stały pozostaje przede wszystkim jeden problem – chroniczny niedobór środków, w stosunku do skali potrzeb. Z drugiej strony, jeśli spojrzymy na drogi tej kategorii, to nie ulega wątpliwości, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat uległy one znacznej poprawie.

Współpraca na rzecz spójnej sieci
Modernizowana droga przebiegająca przez różne województwa powinna mieć te same parametry techniczne. By to osiągnąć sąsiadujące ze sobą zarządy dróg muszą współpracować.

Padłe zwierzę – przyczynek do sporów kompetencyjnych
Kto ma uprzątnąć padłe zwierzę z pasa drogowego – zarząd drogi czy samorząd będący właścicielem terenu, przez który droga przebiega? Nieprecyzyjne w tej kwestii prawo prowadzi do sporów kompetencyjnych, czasem sięgających granic absurdu. Nie można jednak stwierdzić, że trudności w interpretacji prawa, czynią ten problem nierozwiązywalnym.

V Polski Kongres ITS
Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, wydajniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury, zwiększenie atrakcyjności i efektywności transportu, a przez to ograniczenie zatłoczenia, zmniejszenie emisji hałasu i substancji szkodliwych dla środowiska – na takie korzyści ze stosowania inteligentnych systemów transportowych zwrócił uwagę Maciej Jankowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, który otworzył piąty, jubileuszowy Polski Kongres ITS. Dwudniowe spotkanie (22 i 23 maja br.) zorganizowało Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA.

Negatywne oddziaływania prac ziemnych na środowisko na przykładzie budowy odcinka trasy S7
Prace ziemne w pobliżu cieków powinny być prowadzone w taki sposób, by ograniczyć do minimum ich negatywny wpływ na system korytowy. Można to osiągnąć przez użycie odpowiedniej technologii robót, wykonanie prac ziemnych w okresie bezdeszczowym, jak również przez zastosowanie odpowiednich środków technicznych ograniczających zmyw powierzchniowy. Poniżej przedstawiono kilka spostrzeżeń dotyczących wpływu budowa trasy szybkiego ruchu na terenie gmin Łączna i Suchedniów w woj. świętokrzyskim na systemy korytowe lokalnych cieków oraz zamulenie zbiornika wodnego na rzece Kamionce.

Osiemnaste drogowe święto w Kielcach za nami
– Mówi się, że kreatywność, trafiony pomysł i wiedza to gotowy przepis na sukces. Jest w tym dużo prawdy, ale brakuje jeszcze jednego elementu – są nim ludzie, ich gotowość do podjęcia dialogu i współpracy w każdej dziedzinie. I to są główne składowe sukcesu już osiemnastych, a więc pełnoletnich targów Autostrada – stwierdził ANDRZEJ MOCHOŃ, prezes Targów Kielce, otwierając tegoroczną wystawę. – Sukces to zaufanie, którym obdarzają nas nasi wystawcy od kilkunastu lat – dodał.

Koszalińskie SITK RP ma 60 lat
Pod koniec kwietnia br. w Kołobrzegu odbył się jubileusz 60-lecia Oddziału SITK RP w Koszalinie.

Recykling w drogownictwie – to możliwe
Recykling materiałów, które dla jednych wydają się być niepotrzebną górą śmieci, dla innych mogą okazać się pomysłem na materiały przyszłości – to jedna z idei, która przyświecała organizatorom konferencji „Recykling – misja możliwa”. Pierwszego dnia targów Autostrada Polska w Kielcach – 8 maja br. – zorganizowała ją firma BLL z Gdyni.