PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 9/2015

← Powrót do Archiwum danego roku

Witam serdecznie,

W naprzemiennym cyklu asfalt-beton to beton jest prezentowany w przekazywanym do Państwa rąk numerze. Polecam artykuł dotyczący zastosowa nia cementów powszechne­ go użytku do zastosowań w budownictwie inżynieryjnym. Artykuł ten jest o tyle cenny, że wynika wprost z bezpośredni ej praktyki laboratoryjnej dwóch inżynierów zajmujących się projektowaniem betonów cementowych i odnosi się do stosowanych powszechnie specyfi­kacji technicznych.

Kajak nie jest specjalnie drogowym środkiem lokomocji chyba, że jest to droga wodna. Nie mogliśmy sobie jednak odmów ić prezentacji tego artykułu ze względu na inspirującą wartość techniczną. Grupa studentów zajmujących się tworzeniem kompozytów betonowych nie jest dziś zjawiskiem częstym. Może zaprezentowane i użyte do budowy kajaka materiały staną się inspiracją dla tworzenia innych ciekawych rozwiązań w budownictwie komunikacyjnym. Nie omijajcie również cyklicznego dział u dotyczą cego kruszyw. Tym razem to dolomity. Zapraszamy do naszego kącika prawnego w dziale dodatki. Mam nadzieję, że kącik ten ze względu na wiele zapytań będzie się rozrastał.

Chcemy, aby nasza gazeta stała się żywa, czyli taka gdzie kontakt z czytelnikami będzie rzeczywistym forum wymiany wiedzy oraz doświadczeń. Zapraszamy zatem do kontaktu z na­ szą redakcją z pytaniami i wątpliwościami. Zaproszeni eksperci będą starali się odpowiedzieć na wszystkie pytania, a ich odpowiedzi będziemy zamieszczali w kolejnych numerach Polskich Dróg.

Pozdrawiam

Stanisław Styk

Redaktor Naczelny

W numerze m.in.:

str. 7
Zastosowanie cementów powszechnego użytku w budownictwie inżynieryjnym według Ogólnych Specyfikacji Technicznych.
Rozwijające się budownictwo inżynieryjne w przeciągu kilku ostatnich lat wymusza na dostawcach betonu poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych. Opublikowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do Ogólnych Specyfikacji Technicznych (OST) .,otwierają furtkę” dostawcom betonu do wdrażania uzasadnionych technologicznie ekonomicznych rozwiązań produktowych w oparciu o nowe surowce. Autorzy artykułu na podstawie swoich doświadczeń i przeprowadzonych badań; przedstawiają możliwości techno logiczne zastosowania cementów powszechnego użytku, oraz alternatywnych kruszyw dla budownictwa inżynieryjnego. Główna idea programu badawczego polega na porównaniu parametrów świeżej mieszanki betonowej i stwardniałego betonu wykonanego na typowym .,cemencie drogowo – mostowym” CEM l 42,5 N SR3/NA w stosunku do cementu CEM l 42,5R wykonanych na różnych kruszywach i kompatybilnych domieszkach chemicznych. Autorzy ukazują zasadność zastosowania cementu powszechnego użytku w realizacji robót drogowo – mostowych.

str. 16
Betonowy kajak
Co dwa lata w Niemczech odbywają się mię­ dzynarodowe regaty betonowych kajaków or­ ganizowane przez The German Cement and Conc rete lndustries . Konkurs polega na samo­ dzielnym stworzeniu kajaka z betonu oraz po­ płynięciu nim w regatach. Nagrody przyzna­ wane są w trzech kategoriach: najlepsza kon­ strukcja, najlepszy projekt oraz wyg rana w za­ wodach sportowych. Mała grupa studentów budownictwa z Koła Naukowego Studentów Budownictwa z Politechniki Poznańskiej posta­ nowiła spróbować swoich sił w 15 edycji kon­ kursu 19/20 czerwca 2015 r. w Brandenburgu.

str. 22
Powstawanie dolomitów
Dolomit jest skałą zwięzłą składającą się głównie z minerałów węglanowych o tej sa­mej nazwie. Zawiera do 90% dolomitu, kal­cyt, minerały ilaste oraz kwarc. Najczęściej wykazują strukturę pelitową lub krysta liczną. Barwa dolomitów przechodzi od białej, po­ przez żółtawą, jasnoszarą po ciemnobrunatną do niemal czarnej.

str. 26
Ministerstwo ogłosiło przetargi na 126 odcinków dróg
Dla 126 odcinków dróg o długości 1714 km ogłoszono już przetargi w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 poinformował dyrektor Departamentu Dróg i autostrad Rafał Nowak. Wartość tych inwe­stycji to 56 proc. środków przeznaczonych na cały program, szacowany na 107 mld zł.

str. 28
Klub książki
Partnerstwo publiczno-prywatne. Realizacja zadań samorządu lokalnego z partnerem prywatnym
Niniejsza publikacja przedstawia instytucję partnerstwa publiczno – prywatnego w kontekście konieczności efektywniejszego realizowania zadań inwestycyjnych i procesu świadczenia usług przez administrację publiczną – szczególnie samorząd.

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz
Partnerstwo publiczno – prywatne jest coraz powszechniejszym modelem realizacji różnego rodzaju inwestycji, w tym o charakterze infrastrukturalnym. Znaczenie partnerstwa będzie się zwiększać wraz z koniecznością zmniejszania wydatków publicznych i mniejszymi możliwościami realizacji inwestycji w klasycznym modelu zamówień publicznych.

str. 29
Nie można zawrzeć umowy jeśli oferta ma wady
Zamawiający w każdym momencie przed podpisaniem umowy jest władny dokonać unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zasada uczciwej konkurencji wymaga, aby wybór oferty najkorzystniejszej został dokonany prawidłowo, a podpisana umowa była ważna.
Każdy zatem zamawiający musi mieć na uwadze art. 7 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w świetle którego zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy

str. 40
Ranking najwolniejszych polskich miast: lato 2015
Specjaliści z serwisu Korkowo. pl przygotowali coroczny raport podsumowujący prędkości w największych polskich miastach. W najnowszym porównaniu sprawdzono, w którym mieście osiągano najniższe średnie prędkości oraz jak – w porównaniu z ubiegłym rokiem – zmieniła się sytuacja na drogach. Wyniki pokazują, że większość polskich miast zwalnia. Które? Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania.

str. 44
Pozytywy
Osobna ścieżka dla osób piszących na smartfonach. Tak Belgia radzi sobie z irytującymi pieszymi. To pierwsza taka inicjatywa w Europie. W An­twerpii, w północnej Belgii, powstała specjal­nie wydzielona ścieżka dla osób, które podczas spaceru piszą wiadomość na smartfonie. Wszystko po to, żeby nie zderza li się z innymi pieszymi.

str. 50
Innowacyjne zastosowanie spoiwa gruntar
Wykorzystanie cementu do betonu – wzmacnianie oraz naprawianie wałów przeciwpowodziowych poprzez wykonywanie ścianek szczelinowych w ich wnętrzu.

Drukowanie