PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 1-2/2011

← Powrót do Archiwum danego roku

Bilansowanie inwestycji z możliwościami
Przygotowując ten numer „ Polskich Dróg” wiedzieliśmy już, że w ubiegłym roku wydatki na drogi krajowe wyniosły około 20 mld złotych.
Wiedzieliśmy też, że szykują się duże zmiany – czyli m.in. cięcia – w programie budowy dróg krajowych. Byliśmy na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury, gdzie posłowie próbowali wraz z przedstawicielami resortu infrastruktury, Generalnej Dyrekcji oraz Krajowego Funduszu Drogowego „posklejać” poniesione już wydatki ze zrealizowanymi inwestycjami, a także planowane na najbliższe lata inwestycje z limitami wydatków prognozowanymi przez rząd.
Rozmawialiśmy z przedsiębiorcami drogowymi, którzy mówili nam o dotychczasowych osiągnięciach, przyszłorocznych planach i obawach. Żeby dopełnić ten wielogłos poprosiliśmy też Cezarego Grabarczyka ministra infrastruktury, o ocenę 2010 roku, informację o tegorocznych wydatkach inwestycyjnych i nakreślenie perspektyw dla firm drogowych w 2011 r.

Generalna Dyrekcja liczy na rekordowy rok
W bieżącym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje oddać do ruchu w sumie 380 km autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic.
To ponad dwa razy więcej niż w 2010 roku. Obecnie w realizacji jest około 1400 km dróg krajowych, dzięki czemu, jak często mówią decydenci, Polska jest największym placem budowy w Europie. Niestety tę drogową sielankę nieco burzy nowy projekt Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, który zamraża wiele inwestycji na dłuższy czas.

Mamy nowy program budowy dróg krajowych
W tym roku na inwestycje na drogach krajowych mamy wydać blisko 34 mld zł.
Do 2013 roku ma to być w sumie 72,43 mld. Tak wynika z przyjętego przez rząd 25 stycznia br. „Programu budowy dróg krajowych na lata 2011-2015”.
Jednak te pieniądze nie pokryją wydatków na realizację wszystkich inwestycji z poprzedniego programu (2008-2012), w przewidzianych wcześniej terminach. Rozpoczęcie wielu inwestycji będzie zależeć od kondycji finansowej państwa.

Jak dobrze wykorzystać czas polskiej prezydencji
Już po raz ósmy w murach Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach odbyła się „Międzynarodowa Konferencja Naukowa TRANSMEC”.
Spotkanie pod Hasłem „Polski Transport w 2010 roku” połączone było między innymi z wręczeniem nagród Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka. W części merytorycznej konferencji Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, wiceminister infrastruktury wraz z czterema byłymi ministrami transportu:
Eugeniuszem Morawskim, Jerzym Policzkiem, Tadeuszem Syryjczykiem i Jerzym Widzykiem dyskutowali o priorytetach polityki transportowej UE w czasie zbliżającej się polskiej prezydencji w 2011 r.

Przeprogramowane drogi
Jeszcze przed uchwaleniem programu budowy dróg krajowych na lata 2010-2015 strona rządowa ujawniła posłom, jakie wydatki na inwestycje drogowe finansowane będą z Krajowego Funduszu Drogowego w 2011 roku. Planowano (przed uchwaleniem nowego programu), że KFD wyda w 2011 r. niemal 30 mld zł, w 2012 r. 23 mld zł, a w 2013 roku 7 mld zł. Dzisiaj do tego dodać trzeba 4,8 mld zł wygospodarowanych na budowę S3 i S17. W czasie posiedzenia komisji infrastruktury nikt jeszcze o tej zmianie nie mówił, ale dyskusja pokazała, w jaki sposób resort uzasadnia odejście podprogramu budowy dróg na lata 2008-2012 i jak posłowie przyjęli cięcia inwestycji i przesunięcia ich realizacji.

Ostre hamowanie finansów KFD
O wydatkach z Krajowego Funduszu Drogowego, zapisanych w projekcie nowego rządowego programu budowy dróg krajowych mówi Bogusław Kowalski, poseł na Sejm RP (PiS), członek Komisji Infrastruktury, wiceminister transportu w latach 2006-2007

Partnerstwo publiczno-prywatne w czasach deficytu
Po nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z 2009 r. zwiększyło się zainteresowanie tą formą realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych. Samorządy zaczynają dostrzegać w PPP możliwość sprawnej realizacji planów inwestycyjnych i uniknięcia zadłużenia. Muszą jednak uważać, bo już za trzy lata nawet tegoroczne wydatki bieżące ponoszone w ramach partnerstw będą wpływały na zadłużenie. Dzięki partnerstwu w gminach czy powiatach mogą ożywić się inwestycje drogowe. Trudno jednak spodziewać się, aby PPP znacząco zwiększyło długość dróg krajowych.

Od pięciu procent rentowności wzwyż
Jak poprawnie mierzyć efektywność ekonomiczną budowanych dróg, w jaki sposób koszty pogrzebów i operacji chirurgicznych wpływają na opłacalność inwestycji drogowych, a także o tym, co niemożliwe, czyli zebraniu 100 proc. danych o stanie ilościowym dróg w Polsce, rozmawiamy z Jakubem Zawieska, pełniącym obowiązki kierownika Zakładu Ekonomiki w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie.

Za nami ciężki rok
Krystyna Łazarz, prezes PRD POL-DRÓG Nowogard S.A.,
Prezydent Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

Trudniejsze mogą być kolejne lata
Paweł Ludwig, dyrektor ds. marketingu, PR, komunikacji i administracji Mota-Engil Central Europe S.A.

Mostowcy o swoich problemach
Jak wyglądają tegoroczne portfele zamówień firm mostowych? Czy olbrzymia kumulacja inwestycji w jednym terminie nie sprawi, że chwilowo braknie inżynierów, maszyn budowlanych i materiałów potrzebnych do wykonania tych zadań? Co mostowcy sądzą o planowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad typizacji obiektów mostowych na drogach krajowych? – O odpowiedź na te pytania poprosiliśmy przedstawicieli firm mostowych.

Who is who wdrogownictwie
Rozmowa z Piotrem Kledzikiem, prezesem firmy Bilfinger Berżer Budownictwo S.A.

Złoty laur dla APM
Firma APM Konior Piwowarczyk Konior otrzymała Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii Polskie przedsiębiorstwo.

Roboty nie ustają nawet zimą
Minusowe temperatury i opady śniegu nie wstrzymują budowy autostrad A2 pomiędzy Nowym Tomyślem a Świeckiem. Na liczącym 105 kilometrów odcinku realizowanym w systemie koncesyjnym prowadzone są obecnie prace punktowe na obiektach inżynieryjnych i budowlanych. W połowie stycznia zaawansowanie robót w stosunku do harmonogramu wynosiło 112 procent, a wykonanie ogólne zadań kształtowało się na poziomie 62 procent.

Drogi – złożony problem w samorządach
Piszący te słowa wielokrotnie na łamach „PD” wypowiadał się na tematy organizacyjne czy prawne związane z funkcjonowaniem dróg publicznych. Tym razem pragnę podejść do tematu z nieco innej strony, znacznie szerszej, odnosząc się do całego spektrum funkcjonowania gospodarki. Drogi to problem organizacyjny, finansowo-gospodarczy, prawny, polityczny. Każdy z tych elementów sam w sobie stanowi temat na odrębne opracowanie. Niemniej autorowi chodzi o osiągnięcie syntezy. Zatem proszę o wybaczenie ogólnikowości w imię syntetyczności opracowania.

Najpierw mówimy o wspólnych standardach, potem o pieniądzach
Brak pieniędzy na utrzymanie sieci drogowej to wciąż główny problem spędzający sen z powiek dyrektorom zarządów dróg wojewódzkich. Na szczęście w ubiegłym roku dzięki funduszom z RPO nie brakowało środków finansowych na inwestycje. To źródło dofinansowania jednak powoli się wyczerpuje. Nic zatem dziwnego, że w zarządach myślą już o kolejnym budżecie unijnym na lata 2014-2020, przygotowując do realizacji nowe projekty. Niestety pomimo apeli kierowanych do decydentów, wciąż niezrealizowane pozostają postulaty Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich dotyczące stworzenia krajowego programu budowy i modernizacji dróg publicznych, czy też ustalenia wspólnych standardów ich utrzymania. Nadal dużym problemem pozostaje konflikt na linii inwestycje drogowe – ochrona środowiska.
O sytuacji na drogach wojewódzkich rozmawiamy z Grzegorzem Stechem, przewodniczącym Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, dyrektorem ZDW w Krakowie.

Warmińsko-mazurskie
Nowe zadania – nowe władze
Podsumowaniem dotychczasowej działalności oraz omówieniem bieżących problemów w pracy zarządów dróg zajmował się Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który odbył się w połowie stycznia br. w Kraplewie k. Ostródy.

Sól na wagę złota
Po ciężkiej ubiegłorocznej zimie początek tego sezonu znów nie był łatwy dla odpowiedzialnych za zwalczanie śliskości. Zima przyszła wyjątkowo wcześnie i to od razu w swej najbardziej ostrej postaci. Sól do posypywania oblodzonych jezdni stała się towarem deficytowym. Problem z jej zakupem miało wielu zarządców. Zapasy szybko wyczerpały się również u dostawców.

W oczekiwaniu na inteligentne systemy transportowe
Przedstawiciele lubelskiego oddziału GDDKiA mają nadzieję, że wraz z budową pierwszych ekspresówek w ich regionie pojawią się także zaawansowane rozwiązania z zakresu ITS. Na włączenie do regionalnego systemu zarządzania ruchem liczą też zarządcy dróg wojewódzkich, powiatowych i miejskich. W lutym br. Lublin ogłosi przetarg na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Miejskiego Transportu Publicznego. Aby przełamać wieloletnie zapóźnienia ekonomiczne i społeczne, Lubelszczyźnie potrzebna jest nie tylko dobra sieć dróg, ale także optymalne i spójne zarządzanie nią. Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS wychodząc naprzeciw tym potrzebom zorganizowało 13 stycznia br. w Lublinie konferencję „ITS – Inteligentne Systemy Transportowe dla dróg woj. lubelskiego”. W spotkaniu, którego patronem medialnym były „Polskie Drogi” wzięło udział ponad 80 uczestników.

72. Seminarium KLIR
Oznakowanie dróg i pojazdów a bezpieczeństwo ruchu

Zapobiegać wypadkom, ale też niwelować ich skutki
W ubiegłym roku liczba ofiar śmiertelnych na polskich drogach po raz pierwszy od dawna spadła poniżej czterech tysięcy. Zmalała też liczba rannych w wypadkach drogowych. To efekt m.in. kampanii skierowanych do społeczeństwa oraz działań związanych z poprawą infrastruktury. Ten drugi element – infrastruktura brd – był tematem seminarium, które w styczniu br. zorganizował Polski Kongres Drogowy.

Pozyskanie kruszywa na nasypy drogowe spoza terenu budowy
Gospodarka materiałowa w zakresie kruszyw ma duże znaczenie przy kalkulacji kosztów na projektach drogowych. Zoptymalizowanie bilansu mas ziemnych na etapie projektowania istotnie wpływa na ograniczenie kosztów budowy. W większości przypadków bilans mas ziemnych nie jest zerowy. Projekt wymaga dowiezienie kruszywa z tzw. dokopu lub odwiezienia na odkład w przypadku nadmiaru gruntu pochodzącego z wykopów. W obu przypadkach wiąże się to dla wykonawcy z poniesieniem kosztów transportu i składowania nadmiaru gruntu lub pozyskania i transportu celem wbudowania w miejsca niedoboru.

Zweryfikowany dobór gatunkowy drzew, krzewów i pnączy dla zieleni dróg i autostrad
Zieleń stanowi integralny element ciągów komunikacyjnych, bez której optymalne funkcjonowanie dróg, zarówno pod względem estetyki, jak i bezpieczeństwa jest zachwiane. Ma ona istotne znaczenie dla środowiska nie tylko ze względu na estetyzację, ale także ważne funkcje ochronne: przed przedostawaniem się zanieczyszczeń komunikacyjnych na terenie zurbanizowane, obszary produkcji rolniczej czy tereny cenne przyrodniczo. Zieleń autostrad to także łagodzenie siły wiatru i natężenia hałasu.

PKD o ocenach oddziaływania na środowisko
Interpretacja przepisów czy też sposobów realizacji procedur ocen oddziaływania na środowisko wciąż wzbudza kontrowersje. Podczas ostatniego ubiegłorocznego spotkania Polskiego Kongresu Drogowego starano się dokonać bilansu dwóch lat nowych regulacji ocen oddziaływania na środowisko.
Drogi na znaczkach pocztowych pokazywane są w różny sposób
– w formie symboli graficznych czy charakterystycznych elementów, kojarzących się z drogą. Czasem znaczki przedstawiają fragmenty rzeczywistych tras lub upamiętniają ważne wydarzenia dotyczące drogownictwa.