PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 5/2009

← Powrót do Archiwum danego roku

Rewolucja drogowa? To mi się podoba!
Rozmowa z wiceminister infrastruktury Patrycją wolińską-Bartkiewicz.

Jak odblokować inwestycje drogowe
Na budowę lub rozbudowę dróg w Polsce przeznacza się aż 9 razy więcej środków niż na remonty. Tymczasem renowacje wykonane na czas mogłyby przynieść większe korzyści niż kosztowne budowy. Ponadto więcej środków przeznacza się na drogi krajowe, które są w lepszym stanie niż na znacznie gorsze trasy samorządowe. Te nieprawidłowości wskazuje raport „Którędy droga?” przygotowany przez Fundację FOR, PricewaterhouseCooper, kancelarię Wardyński i Wspólnicy oraz 4C Future Computing. Opublikowana w marcu br. analiza identyfikuje główne słabości polskiej infrastruktury drogowej, ocenia koszty zaniedbań oraz wskazuje na działania potrzebne do ich usunięcia.

Czy wystarczy pieniędzy na drogi
Trudno dzisiaj jednoznacznie powiedzieć, czy w tym roku wystarczy pieniędzy na inwestycje drogowe. Trudno też powiedzieć, czy będą umowy i wykonane prace, na które pieniądze będą mogły pójść.

Warmińsko-mazurska debata drogowa
Polskie Kongres Drogowy i wojewoda warmińsko-mazurski zorganizowali pierwszą z cyklu regionalnych debat drogowych. 23 marca br. w Olsztynie blisko 200 przedstawicieli władz państwowych i samorządowych regionu, zarządców dróg, organizacji pozarządowych i parlamentarzystów z tego terenu rozmawiało o perspektywach rozwoju sieci drogowej na Warmii i Mazurach.

Ronda turbinowe – do nich należy przyszłość?
Na wjeździe z drogi krajowej nr 46 na autostradę A4 w Prądach koło Opola (węzeł „Prądy”) GDDKiA oddała do użytku jedno z pierwszych w Polsce rond turbinowych.

Drogownictwo wciąż czeka na „lepszą pogodę”
Rozmowa z Krystyną Łazarz, prezydent Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Firmy drogowe są gotowe- najwyższy czas na zlecenia
Kilka lat temu mówiło się o tym, że Polskie firmy drogowe mogą nie podołać zwiększonym zadaniom związanym z modernizacją i rozbudową naszej sieci drogowej. Obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej- w ciągu ostatnich lat branża drogowa podjęła duży wysiłek inwestycyjny i jest gotowa do realizacji ambitnego programu. Jednak problem polega na tym, że ów program nie jest realizowany zgodnie z planami.

Jak wygląda rynek maszyn budowlanych
Po okresie 3-4 lat dobrej koniunktury sytuacja, gdy ten, kto miał maszyny na placu szybko je sprzedawał należy do przeszłości. Nadal jednak wielkie nadzieje wiąże się z programem budowy autostrad i dróg szybkiego ruchu.

Branża kruszyw łamanych czeka na boom
Producenci kruszyw z niecierpliwością czekają na zapowiadany przez rząd Donalda Tuska boom inwestycyjny na drogach. Ostatni rok w przeciwieństwie do rekordowego w historii branży 2007 r. przyniósł bowiem spore rozczarowanie. Produkcja kruszyw łamanych, jak wskazują wszystkie znaki, spadła, pomimo że nakłady na inwestycje drogowe były wyższe o 40 proc. Mniejszy popyt spowodował dość dużą nadprodukcję. Czy najbliższe miesiące przyniosą zmianę tej niekorzystnej tendencji? Jak dużemu popytowi na kruszywa będą musieli sprostać w najbliższych latach producenci kruszyw? Na jakim etapie jest projekt nowego prawa górniczo- geologicznego?- o tych i wielu innych nie mniej ważnych zagadnieniach dyskutowali przedstawiciele branży kruszywowej podczas IX konferencji „Kruszywa Mineralne Surowce –Rynek –Technologie -Jakość”.

Specyfikacja materiałów geosyntetycznych
Pojawiające się w specyfikacjach błędy i braki dotyczące geosyntetyków to nie tylko problem dla wykonawcy, któremu trudno dobrać odpowiedni materiał. Ich konsekwencją może być wbudowanie materiału niezgodnego z założeniami projektanta, a tym samym narażenie konstrukcji na awarię. Artykuł omawia błędy, które pojawiają się najczęściej.

Geomaterace zabezpieczające autostrady przed wpływem oddziaływań górniczych- dlaczego mogą nie zadziałać?
Skuteczne zabezpieczenie autostrady przed wpływami eksploatacji górniczej wymaga rewizji podejścia projektowego, a w szczególności weryfikacji zapisów poszczególnych specyfikacji. Dotychczasowe zabezpieczenia w postaci materacy geosyntetycznych, dla wykonania których wymagane jest zastosowanie zbrojenia spełniającego wymogi długoterminowej wytrzymałości na rozciąganie, maksymalnego odkształcenia przy zerwaniu czy wstępnego naciągu nie dają gwarancji skutecznego zabezpieczenia konstrukcji.

Dwa miasta, jedna uczelnia
Studenci Politechniki Śląskiej uczą się drogownictwa na dwóch osobnych wydziałach: Budowlanym w Katedrze Dróg i Mostów oraz Transportu w Katedrze Inżynierii Ruchu. Takie rozwiązanie pozwala zapewnić temu regionowi dobrych fachowców potrafiących poradzić sobie zarówno w trudnych górniczych terenach, jak i w skomplikowanej sieci układów komunikacyjnych na obszarach wysoce zurbanizowanych. To bardzo praktyczna wiedza poparta śląską kindersztubą i zapałem do pracy sprawia, że firmy często właśnie tutaj szukają przyszłych pracowników.

Wymagania Techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
Wymagania WT-2 są dokumentem aplikacyjnym zharmonizowanych norm europejskich serii EN 13108-x (mieszanki mineralno-asfaltowe) oraz praktycznym wdrożeniem normy EN 13043 (kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń). Wypełniają także lukę po wycofaniu PN-S-96025, podając zalecenia i wymagania wykonywania nawierzchni asfaltowych.

Nowoczesne technologie w drogownictwie
XX Seminarium PSWNA odbyło się 22-24 kwietnia br. w Jachrance k. Warszawy. Jego temat to; „Nowoczesne technologie w drogownictwie”. Prelegentami byli naukowcy krajowi i zagraniczni, a uczestnikami seminarium: technologowie i kadra zarządzająca z firm drogowych.

Jedno się nie zmienia: powiatom ciągle potrzeba pieniędzy na drogi
Rozmowa z Kazimierzem Kotowskim, starostą opatowskim, prezesem Zawiązku Powiatów Polskich.

Pierwsze dziesięciolecie zarządów dróg powiatowych
W maju odbędzie się X Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych. W tym roku wpisuje się w jubileusz dziesięciolecia powiatów, a tym samym dziesiątą rocznicę funkcjonowania zarządów dróg powiatowych. W ciągu minionej dekady jednostki te stale borykały się z brakiem funduszy, jednak miniony czas nie był stracony. Mówią o tym szefowie jednostek odpowiedzialnych za drogi powiatowe.

O porozumieniach i przygotowaniu remontów
Realizacja porozumień dotyczących utrzymania dróg wojewódzkich przez ZDP oraz poprawność przygotowania remontu i dokumentacji technicznej- to dwa główne zagadnienia, o których dyskutowali uczestnicy XIV Konwentu Zarządców Dróg Powiatowych Województwa Dolnośląskiego.

Kryteria podziału subwencji
W Chomiąży Szlacheckiej w powiecie żnińskim odbył się, w połowie kwietnia br., III Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Głównym tematem obrad, które prowadził Mariusz Kalkiewicz, przewodniczący Konwentu, dyrektor PZD w Chełmie, była wymiana doświadczeń związanych z ubieganiem się o rezerwę subwencji ogólnej, aplikowania do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a także wykorzystania środków unijnych.

Oświetlenie ulic- problemy z interpretacją prawa
Finansowanie oświetlenia dróg i ulic należy do zadań własnych gminy. Jednak przepisy, które regulują to zagadnienie, w praktyce budzą wiele wątpliwości. Dotyczą one zakresu przedmiotowego finansowania oświetlenia oraz kwestii własnościowych.

Walczymy z przyczynami, a nie ze skutkami złych przepisów
Do procesu tworzenia prawa należy dopuścić praktyków, ludzi z doświadczeniem, którzy potrafią zdefiniować problemy- taki wniosek wypływa z tekstu, zainspirowanego dyskusją redakcyjną poświęcona problemom projektowania dróg. Tekst jest głosem projektanta. Mieszkańcy muszą uczestniczyć w planowaniu inwestycji. Udział społeczności lokalnych w określaniu zakresu i przebiegu inwestycji drogowych będzie coraz większy. Na pewno przyczyni się do tego ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Akt ten znacznie szerzej niż to było wcześniej otworzył przed obywatelami zakamarki urzędniczych gabinetów. Przez te drzwi najchętniej wchodzą jednak organizacje ekologiczne.

Sygnały nie tylko dla wzroku
Przejścia przez jezdnię bez sygnalizacji świetlnej połączonej z sygnałem dźwiękowym nie uwzględniają potrzeb pieszych niewidzących. Nie spełniają tej funkcji również przejścia z sygnalizacją wzbudzaną, jeśli komunikat o konieczności nieciśnięcia przycisku jest mało czytelny. Są jednak przykłady dobrych, nowoczesnych rozwiązań.

Dżungla znaków na drogach podczas remontów
Trasy komunikacyjne w Polsce zmieniają się w place budowy. Wciąż powstają nowe odcinki, zaś na już istniejących dokonuje się ciągłych napraw, remontów i zmian. Użytkownicy ruchu drogowego niemal równie często Maja do czynienia ze stałym, jak i tymczasowym oznakowaniem dróg. Ujednolicenie przepisów dotyczących oznakowania robót stało się palącą kwestią.

Znikną bezzasadne ograniczenia prędkości
GDDKiA dokona przeglądu oznakowania na drogach krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ograniczeniach prędkości. Jeszcze w maju ma powstać raport, który pozwoli wyeliminować nieprawidłowości w oznakowaniu i zabezpieczaniu robót drogowych.