PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 9/2008

← Powrót do Archiwum danego roku

Program jest realizowany
„Monitorujemy postępy prac i natychmiast reagujemy na nieprawidłowości czy opóźnienia”
– rozmowa z Lechem Witeckim- Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad.

Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012
Planowane do realizacji projekty dróg odznaczają się zróżnicowanym poziomem presji na środowisko. Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 ma wskazać na możliwości redukcji poziomu tej presji, a w stosunku do części projektów liniowych, w których oddziaływanie na środowisko ma znaczący wymiar, stworzyć program działań kompensacyjnych minimalizujących negatywne skutki przedsięwzięć inwestycyjnych.

Celów ekonomicznych i społecznych kraju nie można osiągnąć kosztem pogorszenia stanu środowiska
Tomasz Podgajniak – wiceprezes PROEKO CDM, firmy będącej liderem konsorcjum opracowującego Prognozę Oddziaływania na Środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012.

Autostrada A1 do Torunia już za trzy lata
Rozpoczęła się budowa drugiego etapu koncesyjnego odcinka autostrady A1 z Nowych Marz do Torunia.
Z końcem sierpnia w Nowych Marzach, na początkowym kilometrze przyszłej autostrady, odbyła się uroczystość wbicia pierwszej łopaty. Autostrada A1 będzie gotowa pod koniec 2011 roku. Wartość inwestycji szacowana jest na 3,145 mld zł.

Nie zabraknie kruszyw na drogi
W ubiegłym roku w Polsce wyprodukowano 225 mln ton kruszyw, a możliwości polskich producentów określane są na poziomie 250- 300 mln ton rocznie. Rozmowa z Aleksandrem Kabzińskim, prezesem Zarządu Związku Pracodawców Producentów Kruszyw.

Przemysł kruszyw budowlanych
Kruszywa mineralne stosowane są przede wszystkim w budownictwie, drogownictwie i kolejnictwie. Do końca lat osiemdziesiątych XX wieku, poszczególne gałęzie przemysłu posiadały własne przedsiębiorstwa wydobywcze i co za tym idzie własne systemy zarządzania i nadzoru. Przekształcenia systemowe, które nastąpiły po roku 1989, oraz przejście z systemu centralnego kierowania na gospodarkę wolnorynkową spowodowały duże zmiany w organizacji produkcji kruszyw.

W drogownictwie jest źle
Drogownictwo dotknął kryzys- alarmuje Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa. Przyczyną tego stanu są: brak rozwiązań prawnych umożliwiających szybkie i właściwe przygotowanie inwestycji, brak przejrzystości w sposobie finansowania dróg, brak działań państwa umożliwiających właściwy rozwój krajowych firm branży drogowo- mostowej, niewłaściwe formy organizacji i funkcjonowania jednostek administracji drogowej oraz brak merytorycznego przygotowania kadry tam zatrudnionej. Problemy zawarte w tych tezach OIGD przedstawia w liście otwartym do Donalda Tuska.

List otwarty Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, skierowany 29 sierpnia br. do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Czy GDDKiA jest w stanie budować Drogi i autostrady?
W ocenie NIK przy kontynuacji obecnego trybu działania oraz przy utrzymaniu dotychczasowej struktury instytucjonalnej GDDKiA, wykonanie przyjętego przez rząd „Programu budowy dróg krajowych i autostrad na lata 2008-2012” może okazać się nierealne.

Wzmocnić głos środowiska drogowców
Rozmowa ze Zbigniewem Kotlarkiem, prezesem Zarządu Polskiego Kongresu Drogowego.

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Gdyni
Wzrastający popyt na transport indywidualny jest przyczyną zatłoczenia sieci ulicznej, a co za tym idzie zwiększenia uciążliwości środowiskowych (emisja spalin i hałas) oraz pogorszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (wzrost liczby zdarzeń drogowych). Pojawia się zatem konieczność podejmowania działań, które ograniczają negatywne skutki rozwoju motoryzacji.

Jedno centrum czy kilka centrów zarządzania transportem w metropolii trójmiejskiej?
TRISTAR będzie zbiorem narzędzi umożliwiających sprawne i efektywne zarządzanie infrastrukturą transportową oraz sprawną obsługę podróżnych na obszarze całej aglomeracji trójmiejskiej. Ze względu na brak polskich wytycznych do architektury systemu wypracowano własne rozwiązanie wzorujące się na wdrożeniach europejskich, japońskich i amerykańskich.

ITS w służbie utrzymania A1 i bezpieczeństwa na autostradzie
Centrum Kontroli Ruchu zlokalizowane jest na 37 kilometrze autostrady A1, w Obwodzie Utrzymania Autostrady w Pelplinie. CKR koordynuje zarządzanie ruchem, reaguje w sytuacjach awaryjnych i podejmuje czynności związane z utrzymaniem ruchu na autostradzie.

Nawierzchnie dotykowe – pasy prowadząco-informacyjne i ostrzegawcze na ciągach pieszych (cz. 1)
Samodzielne poruszanie się osób o ograniczonych możliwościach widzenia się jest łatwe. Liczba przeszkód i wynikających z tego zagrożeń zmusza je do stałego skupienia i uwagi. Dlatego w poprawie komfortu i bezpieczeństwa poruszania się niewidzących znakomitym rozwiązaniem jest zastosowanie nawierzchni dotykowych, czyli pasów prowadząco- informacyjnych oraz pasów ostrzegawczych.

Płatne parkowanie
Płatne parkowanie w kontekście procesu legislacji dotyczącego tego problemu oraz orzecznictwa w tej sprawie.

Bezwzględny obowiązek lub bezwzględny zakaz
Od jazdy bez włączonych świateł mijania gorsza jest dana kierowcom dowolność w ich używaniu. Pojazd bez zapalonych świateł jest rozpoznawalny wśród pojazdów z zapalonymi światłami trudniej niż wówczas, kiedy wszyscy jadą bez świateł. Nie można więc tylko zlikwidować obowiązku jazdy na światłach. Za tym bowiem trzeba wprowadzić bezwzględny zakaz jazdy na światłach.

INFRASTRUKTURA to targi praktyki, biznesu i nauki
Rozmowa z Urszulą Potęgą- prezesem Zarządu Międzynarodowych Targów Polska.