PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 7-8/2008

← Powrót do Archiwum danego roku

Luka finansowa w unijnych projektach
Wzrost cen materiałów i usług, niedoszacowanie wartości projektów inwestycyjnych i niekorzystny kurs euro – to czynniki, które spowodowały niedobór środków na zadania realizowane z unijnych programów poprzedniej perspektywy budżetowej. Są one też poważnym zagrożeniem w sfinansowaniu wniosków aplikowanych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu
Wypadki w transporcie powodują ogromne straty społeczne poprzez destrukcyjne ich oddziaływanie na poziom życia ofiar i ich rodzin. Dotychczas jedynie straty ekonomiczne były uznawane za główny czynnik przyspieszający prace nad europejskim systemem bezpieczeństwa transportu. Tymczasem nasilające się od 2001 roku ataki terrorystyczne znacząco wzmogły tempo prac nad bezpieczeństwem transportu, którego infrastruktura stała się najbardziej podatna na zagrożenia.

System referencyjny – rozwiązanie ogólnokrajowe czy lokalne?
Kluczową cechą odpowiednio wdrożonych systemów referencyjnych jest ich zdolność do zachowywania spójności związanych z nimi danych. Z punktu widzenia posiadanych danych, każda zmiana w układzie sieci ma tylko charakter lokalny i powoduje konieczność aktualizacji jedynie na pojedynczych odcinkach międzywęzłowych. Jest to poważna różnica w stosunku do lokalizacji danych w systemie kilometrażowym.

Powstaje obwodnica Wyrzyska
Przygotowania do budowy obwodnicy Wyrzyska trwały 12 lat. 15 lipca 2008 roku nastąpił początek prac i tym samym długo zaplanowana inwestycja zaczęła być wreszcie finalizowana.

Wykonawstwo nadal ma wiele problemów
„Jesteśmy dzisiaj w takiej sytuacji, że nikt nie może z pełnym przekonaniem powiedzieć, jaki model nawierzchni jest optymalny i właściwy do zastosowania w realizacji naszego wielkiego programu drogowego” – rozmowa z Dariuszem Słotwińskim, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych

Zmiany w przepisach technicznych dla dróg i drogowych obiektów inżynierskich
Powstał projekt rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać Drogi publiczne oraz drogowe obiekty inżynierskie. Jest to akt prawny, który ma zastąpić dwa, dotychczas odrębne, rozporządzenia regulujące wymagania techniczne dla projektantów dróg i obiektów mostowych. Przede wszystkim jednak ma ujednolicić i uprościć wymagania oraz dostosować je do współczesnych potrzeb drogownictwa.

Kruszywa sztuczne w Polsce – źródła, produkcja i znaczenie gospodarcze
Kruszywa sztuczne, głównie te wytwarzane z żużli hutniczych, są istotną alternatywą dla kruszyw naturalnych. Wielkość ich produkcji sięga obecnie ok. 10 mln ton na rok. Po wyczerpaniu się żużli zgromadzonych na starych zwałowiskach, produkcja kruszyw z tego źródła zmaleje, jednak można oczekiwać, że w najbliższych latach nastąpi wyraźny rozwój produkcji kruszyw sztucznych z odpadów górnictwa węgla kamiennego.

Stare i nowe wady zmian w postępowaniu OOŚ
28 czerwca 2006 r. Komisja Europejska wystosowała do Ministra Spraw Zagranicznych RP list ostrzegający o niewłaściwej transpozycji dyrektywy Rady 85/337/EWG z 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków niektórych publicznych przedsięwzięć dla środowiska. Lista zarzutów była długa – starczyło ich na 21 stron. KE całkowicie zakwestionowała system ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, wprowadzony ustawą z 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 13, poz. 954).

Ryzyko „miękkiego prawa”
W postaci wytycznych inwestorzy otrzymali narzędzie do ubiegania się o finansowanie z funduszów europejskich. Czy skuteczne? Drogowcy wątpią, tym bardziej, że dokument sygnowany przez resort rozwoju regionalnego, z założenia prostujący wady naszych przepisów środowiskowych, nie daje żadnej gwarancji refundacji poniesionych nakładów. Zarządcy dróg stoją przed trudnym wyborem czy wstrzymać przygotowania inwestycji do czasu uregulowania sytuacji prawnej w procedurach środowiskowych, czy mimo wszystko podjąć ryzyko działania na bazie resortowych zaleceń.

Trudne prawo, lecz prawo
Czy w świetle wytycznych MRR konieczność wystąpienia przez inwestora (beneficjenta) z wnioskiem o pozwolenie na budowę dla robót budowlanych, polegających na przebudowie lub remoncie Drogi oraz związanych z nią obiektów inżynierskich, realizowanych obecnie na podstawie zgłoszenia, oznacza, że projektant jest zobowiązany do stosowania przepisów rozporządzeń w sprawie warunków technicznych dla dróg publicznych oraz drogowych obiektów inżynierskich?

Najpierw analiza, potem działanie
Od ośmiu lat w Elblągu wykonywane są corocznie raporty o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzięki nim możliwa jest m. in. Identyfikacja miejsc, w których najczęściej dochodzi do wypadków oraz analiza przyczyn tych zdarzeń. Wnioski wynikające z raportów są podstawą kształtowania polityki miejskiej w zakresie Brd. Ma ona już swoje wymierne efekty – zmalała zarówno liczba, jak i ciężkość wypadków drogowych. Spadły też koszty zdarzeń na drogach.