PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 3/2008

← Powrót do Archiwum danego roku

Program trudny, ale wykonalny
Z Januszem Koperem – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad rozmawia Agnieszka Serbeńska.
Rządowy program budowy autostrad i dróg ekspresowych jest bardzo ambitny. Oczywiście termin jego realizacji jest dłuższy niż termin wyznaczony cenzurą EURO 2012, choć rzeczywiście w działaniach resortu infrastruktury w tej chwili najważniejsze są inwestycje służące organizacji tej imprezy. Natomiast właściwy program jest zdecydowanie obszerniejszy i będzie realizowany w perspektywie budżetowej Unii Europejskiej, to jest do 2013 roku, a w zasadzie – licząc z okresem rozliczeń – do 2015 roku. I mam nadzieję, że graniczna data EURO 2012 nie oznacza końca polskiego drogownictwa, bo w następnych latach trzeba zrealizować kolejne ważne zadania, które teraz czekają w kolejce.

Drogownictwo łączy w sobie wiele problemów
Ze Stanisławem Żmijanem – zastępcą przewodniczącego sejmowej Komisji Infrastruktury, przewodniczącym Podkomisji stałej ds. transportu drogowego i drogownictwa, rozmawia Elżbieta Pałys.
Realizacja programu budowy infrastruktury transportowej, także w kontekście EURO 2012, jest wyzwaniem dla walki z czasem. Zatem poparcie Komisji uzyskują wszystkie projekty, które przyspieszą i usprawnia procesy inwestycyjne, a więc przepisy związane z ładem przestrzennym i procesem rozpoczynania budowy, a także z procesem przeznaczania gruntów pod budowę, między innymi wyłączania gruntów z produkcji rolnej i leśnej.

Wpływ typu i technologii nawierzchni na hałas
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, we współpracy z Politechniką Białostocką i Politechniką Gdańską, przeprowadził pracę badawczą dotyczącą ustalenia zależności pomiędzy typem i technologią wykonywania warstwy ścieralnej a jej hałaśliwością. Wyniki przeprowadzonych pomiarów pozwoliły na określenie wpływu rodzaju warstwy ścieralnej na poziom hałasu emitowanego w pobliżu styku opony z nawierzchnią. Na tej podstawie opracowana została klasyfikacja nawierzchni drogowych pod względem hałaśliwości. Będzie ona mogła stanowić podstawę do podejmowania decyzji przez inwestorów i projektantów co do wyboru rodzaju warstwy ścieralnej nawierzchni w warunkach wymagających zmniejszenia hałaśliwości ruchu drogowego i stworzenia lepszego klimatu akustycznego ( np. w okolicach szpitali, przychodni, szkół itp. ).

Unia proponuje nową kulturę mobilności
Jesienią tego roku Komisja Europejska przedstawi plan działań, który ma pomóc w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych miast. Jego podstawą będą wnioski z debaty publicznej nad Zieloną Księgą w sprawie transportu. Unia proponuje w niej nowa kulturę mobilności.

Wymagania, które wpływają na optymalny dobór obiektów mostowych
Optymalne projektowanie i budowanie obiektów mostowych wymaga dużego doświadczenia projektanta i osób odpowiedzialnych za ich prawidłowe wykonawstwo. Wiąże się to także ze spełnieniem określonych wymagań.