PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 1-2/2008

← Powrót do Archiwum danego roku

Drogi wymagają odwagi
Likwidacja barier prawnych w rozwoju drogownictwa, zwłaszcza tych, które hamują procesy inwestycyjne, usunięcie prawnych i organizacyjnych utrudnień, jakie stworzyła strona polska, w absorpcji unijnych funduszy, przyjęcie takiego systemu finansowania drogownictwa, który poprzez wpływy (przede wszystkim z podatku akcyzowego od paliw) zrównoważy konieczne wydatki na drogi wszystkich kategorii, usprawnienie zarządzania drogami oraz wprowadzenie systemowej koordynacji w realizacji zadań pomiędzy zarządcami samorządowymi i krajowymi – to pięć najważniejszych postulatów Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich. (relacja z Konwentu Dyrektorów ZDW, który odbył się 22 i 23 stycznia br. w Niepołomicach)

Jak tworzyć dobrą infrastrukturę rowerową
Celem infrastruktury rowerowej jest nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa i płynności istniejącego ruchu, ale także zwiększenie udziału ruchu rowerowego w ogóle podróży. Aby to osiągnąć, trasy rowerowe muszą ułatwiać poruszanie się na rowerze i stanowić zachętę do korzystania z niego. Dobra infrastruktura drogowa to taka, która podoba się jej użytkownikom, czyli rowerzystom.

Koncepcja dopuszczalnego deficytu na dwujezdniowych drogach
Przepisy techniczno-budowlane w Polsce nakładają obowiązek zapewnienia na drodze widoczności na umożliwiającą zatrzymanie pojazdu przed przeszkoda na jezdni. W tym przypadku przepisy są bezwzględne i niewielki brak widoczności, nawet na krótkim odcinku drogi, wymusza korektę ukształtowania drogi lub usunięcie obiektu ograniczającego widoczność, np. podpory wiaduktu na pasie dzielącym. Czy przy nowelizacji przepisów techniczno budowlanych nie warto rozważyć wprowadzenia dopuszczalnego deficytu odległości widoczności na drogach dwujezdniowych, pod warunkiem zastosowania odpowiedniego rozwiązania zamiennego.

Finansowanie dróg musi się zmienić – rozmowa z Wojciechem Malusim
W drogownictwie mówimy o konieczności zwiększenia wydatków z obecnego poziomu 0,2 – 0,3 proc. do 1 proc. PKB. Oznacza to wydatki z budżetu państwa wynoszące ok. 10 mld rocznie. (…) Izba w swoich materiałach, jakie opracowała wspólnie z firmą doradczą Arcata Partners, wyraźnie wskazała, że aby mieć potencjał wykonawczy zapewniający wykonanie zadań drogowych postawionych w rządowych planach, przedsiębiorstwa muszą uzyskiwać stopień rentowności nie mniejszy niż 12 proc.

Systemowe i mentalne blokady w absorpcji unijnych funduszów
z prof. Bogusławem Liberadzkim, posłem do Parlamentu Europejskiego rozmawia Agnieszka Serbeńska.
Zgodnie z raportem Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego, Fundusz Spójności – według stanu na koniec lipca 2007 r. – został w drogownictwie wykorzystany w 44 proc. Przy tym trzeba podkreślić, że drogownictwo charakteryzuje się najwyższym poziomem absorpcji. Kolej uzyskała o kilka punktów procentowych mniej, a ochrona środowiska jeszcze mniej.
Wymienione 44 proc. to środki, które zostały zapłacone jako faktury oraz wypłacone jako przedpłaty. Natomiast sama Komisja Kontroli Budżetowej jest zdania, że wykorzystanie środków nie przekracza 30 proc. Komisja Europejska nie zalicza bowiem przedpłat do środków wykorzystanych. Pod tym względem Polska wśród państw korzystających z unijnych funduszów znajduje się więc na drugim miejscu od końca. Za nami plasuje się już tylko Malta. (…)
Przyczyny tego stanu rzeczy są następujące:zły system finansów publicznych, brak umiejętności przygotowania ocen oddziaływania na środowisko, i brak kadry urzędniczej nadzorującej wykorzystanie unijnych środków.