PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 5/2007

← Powrót do Archiwum danego roku

Konkurencja zabija zyski firm drogowych
O tym, co firmy drogowe powinny robić, aby przetrwać czas dużej konkurencji i niskich marż mówi dr Robert Chudzik, ekonomista, doradca finansowy z RC Finance
Dodatkowe pasy ruchu na drogach dwupasmowych – z doświadczeń szwedzkich
Budując tzw. drogi 2+1 należy uważać, by dążąc do poprawy bezpieczeństwa nie pogorszyć go. Analizując szwedzkie doświadczenia w stosowaniu tego typu rozwiązań ważne wydaje się m.in. fizyczne, a nie tylko hipotetyczne oddzielenie pasa „1” od pasa „2”.

Drogi powiatowe potrzebują pieniędzy
Potrzeby dróg powiatowych przerastają możliwości wszelkich dostępnych powiatom źródeł finansowania – mówi w komentarzu dla „Polskich dróg” Tadeusz Nalewajk, nowo wybrany prezes Związku Powiatów Polskich.

Zastosowanie siatki metalowej przy wzmacnianiu nawierzchni dróg
Pierwsze próby stosowania siatki stalowej, jako elementu wzmocnienia nawierzchni dały dobre rezultaty. Wykazały, że system ten może się przyczynić do szybkiego dostosowania konstrukcji nawierzchni do zwiększonych wymagań wszędzie tam, gdzie podbudowy są zbyt słabe, niejednorodne lub niedowymiarowane.

Koniunktura bez rentowności – raport o firmach drogowych
Dobrej koniunkturze branży – to znaczy wzrostowi sprzedaży – w ostatnich latach nie towarzyszy wzrost rentowności firm drogowych. Mamy bowiem do czynienia ze stagnacją rentowności, a także ze spektakularnymi stratami kilku największych firm.

Ciągle dużo do zrobienia – raport o drogach w miastach
Stan dróg w miastach jest niezadowalający i nie spełnia oczekiwań społecznych. Głównym powodem tego jest duża liczba kilometrów dróg o nawierzchni gruntowej. (…) niezadowalający stan dróg wiąże się też ze zbyt słabymi konstrukcjami nawierzchni. (…) Innym powodem niezadowalającej oceny są także uszkodzenia wynikające ze słabej podbudowy.

Przybywa dobrych dróg na sieci krajowej – raport GDDKiA
W ciągu ostatniego roku liczba dróg krajowych w stanie dobrym wzrosła o 4 proc. Nieco ponad połowa sieci nie potrzebuje w najbliższym czasie żadnych remontów. Pozostała część wymaga różnych zabiegów remontowych, przy czym połowę z nich należy wykonać natychmiast. Żeby całkowicie wyeliminować odcinki w stanie złym i niezadowalającym na remonty nawierzchni potrzeba 7 mld zł.

Zalety i wady „zaprojektuj-wybuduj”
Realizowanie inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, jak każdy inny system, ma zalety i wady. Najpoważniejszą i niepodważalną zaletą jest krótszy czas realizacji inwestycji. (…) Zaletą z punktu widzenia inwestora jest mniejsza odpowiedzialność inwestora za jakość formalną i techniczną projektu. Zauważone wady tego systemu to: trudność w precyzyjnym opisie przedmiotu zamówienia; inwestor, który nie posiada projektu, nie ma możliwości dokładnego opisania zakresu zamawianych robót, wyższa cena produktu końcowego; obciążanie wykonawców dużym ryzykiem wyceny oraz koniecznością uzyskiwania dokumentów formalnych umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych wiąże się z podnoszeniem kosztów realizacji kontraktów; rozliczenia ryczałtowe zamiast obmiarowych powodują zwiększenie cen wskutek wkalkulowania ryzyka kosztów robót dodatkowych, odbiegająca od optymalnej jakość produktu, duże ryzyko natrafienia na przeszkody formalne uniemożliwiające realizację w zakładanym terminie, duża odpowiedzialność w wyznaczaniu granicy działań zgodnych z prawem, zwłaszcza szczególnie w sytuacji niejednoznaczności tego prawa i dość dowolnej interpretacji przez poszczególne organy administracji architektoniczno – budowlanej w zakresie swoich kompetencji terytorialnej i rzeczowej.

Bez radykalnych zmian nie zyskamy dróg
Cykl budowy standardowego 20 kilometrowego odcinka drogi nie powinien i w zasadzie nie trwa dłużej niż dwa-trzy lata. Natomiast prace przygotowawcze to kilkadziesiąt bardzo różnych, często skomplikowanych czynności i postępowań administracyjnych opartych o dokumentacje, których przygotowanie trzeba zlecić w trybie przetargowym. Czy jest szansa, by okres przygotowawczy inwestycji drogowych nie trwał dłużej niż sama budowa?

Cenny czas na drogi
Rozmowa ze Stanisławem Żmijanem, posłem z sejmowej Komisji Infrastruktury. – Rezultatem dotychczasowych prac w parlamencie są dwa-trzy lata oszczędności w czasie potrzebnym na przygotowanie inwestycji. Ale przyjrzyjmy się na przykład obwodnicy Jędrzejowa. Została ona zbudowana w dwa lata, natomiast proces jej przygotowania trwał jedenaście lat. Jeśli od tego okresu odejmiemy zyskane dwa-trzy lata, nadal pozostanie co najmniej siedem-osiem lat na przygotowanie zadania. Tymczasem do EURO 2012 mamy pięć lat, czyli tylko tyle czasu na pozyskanie gruntów pod inwestycje, projektowanie, uzyskanie szeregu niezbędnych decyzji i na budowę. W zmienianiu prawa nie możemy więc spocząć na laurach. Te prace muszą być kontynuowane – mówi Stanisław Żmijan w rozmowie z Agnieszką Serbeńską.