PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 4/2007

← Powrót do Archiwum danego roku

Drzewa w koronie drogi a bezpieczeństwo ruchu
Najechanie na drzewo jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych w Polsce. Z tego powodu ginie aż 20 proc. ofiar wypadków komunikacyjnych, przy czym najwięcej w województw północnych i zachodnich. Jest to związane ze specyficznymi cechami sieci drogowej tego obszaru. Wypadkom związanym z najechaniem na drzewo można zapobiegać. Z uwagi na aspekty ekologiczne związane z wycinką drzew, należy jednak starannie dobierać metody poprawy brd w tym zakresie oraz koordynować działania wszystkich instytucji, które mają wpływ na kształt drogi i jej otoczenie.

Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa
Opłacie skarbowej podlegają tylko te dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, które składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym. Wyjątkiem od tej reguły są m.in. pełnomocnictwa dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bezpieczne powiatowe ulice
O zarządzaniu ulicami miejskimi należącymi do sieci dróg powiatowych, ze starostą płońskim, Janem Mączewskim, rozmawia Agnieszka Serbeńska.

Stan miejskich dróg
W minionych siedmiu latach nie nastąpiła oczekiwana rozbudowa dróg miejskich. Gęstość sieci mierzona w kilometrach długości istniejących dróg w stosunku do kilometra kwadratowego powierzchni miasta jest stabilna. Wynosi ok. 3,2 km/km2.
Średni wskaźnik finansowania inwestycji drogowych w miastach badanych w ramach systemu analiz samorządowych w 2000 r. wynosił 44 tys. 329 zł (w przeliczeniu sumarycznych nakładów inwestycyjnych przypadających na kilometr dróg istniejących). Pięć lat później wyniósł 82 tys. 627 zł. Ze środków tych wykonywane były głównie modernizacje istniejących dróg.

Zarządzanie jakością w firmie projektowej
System zarządzania jakością w biurze projektowym nie musi być obciążeniem dla jego pracowników. Przy odpowiednim ustaleniu odpowiedzialności nawet projektant znajdzie czas na kilka dodatkowych zapisów. Istotne jest, aby tworzone zapisy były przydatne w pracy projektantów, ponieważ tylko wtedy będą się oni angażować w doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Technologie GPS-GPRS w zarządzaniu drogami
W Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie powstał system zarządzania drogami oparty na technologii GPS-GPRS. Motorem do poszukiwania tego typu rozwiązania był problem związany z akcją zimową, a dokładnie brak precyzyjnych informacji dotyczących pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg. Wypracowane w Krakowie rozwiązanie nie tylko pozwala na komfort pracy, ale umożliwia prowadzenie różnego rodzaju ewidencji, np. obiektów znajdujących się w określonej przestrzeni, tworzących zarazem bazę danych. System umożliwia też monitorowanie zarówno pojazdów, jak i punktów stałych.

Co zagraża narodowemu programowi budowy dróg
Budowa drogi to proces złożony. Tymczasem, jak zwrócono uwagę podczas konferencji zorganizowanej
6 marca br. przez Polski Kongres Drogowy, system działa tak dobrze, jak jego najsłabsze ogniwo. Które ogniwa są najsłabsze i jakie są zagrożenia realizacji narodowego programu budowy dróg? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy spotkania. Brak materiałów i ich rosnące ceny, nierównomierność w ciągu roku popytu i podaży na roboty i materiały, kłopoty z transportem, długotrwałe procedury przygotowywania inwestycji oraz kolizje z siecią Natura 2000 to tylko niektóre problemy, na które wskazano.