PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 3/2007

← Powrót do Archiwum danego roku

Dodatek „Bezpieczeństwo i inżynieria ruchu drogowego”
Piszemy m.in. o programie GAMBIT, który został doceniony za oceanem. Doświadczeniom polskiego programu poświęcono specjalną sesję podczas dorocznego zjazdu Komitetu Transportu Amerykańskiej Akademii Nauk w Waszyngtonie. Do zaprezentowania programu zaproszono jego autora, prof. Ryszarda Krystka z Politechniki Gdańskiej. Postępy programu w Polsce oceniał ekspert z wiodącej pod względem bezpieczeństwa w Europie Holandii, Fred Wegman. Stwierdził, że uzyskaliśmy duże efekty m.in. w obszarach kształcenia specjalistów bezpieczeństwa ruchu drogowego, audytu brd, a także kształtowania świadomości społecznej w zakresie brd. Za nasze słabe strony uznał brak jednostki odpowiedzialnej za wdrażanie programu oraz brak dostatecznej woli politycznej do dokonywania zmian służących podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa. Omawiamy także plany związane z wprowadzeniem do systemu prawnego funkcji audytora i audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ma on być procesem systematycznej oceny planów, studiów oraz projektów budowy, rozbudowy i przebudowy elementów infrastruktury drogowej. O znaczeniu audytu już na etapie projektowania, w dodatku do nr. 3. „Polskich dróg” mówi prof. Marian Tracz z Politechniki Krakowskiej.

Odpływy od przepustów drogowych
Zarówno budowa ciągów komunikacyjnych, zagospodarowywanie terenów przyległych do dróg, powstawanie przemysłu i handlu, jak i systematyczne uszczelnianie terenów zagospodarowanych powodują trudności w naturalnym spływie wód opadowych. Regulacji tak powstałych zmiennych stosunków wodnych służą budowle inżynierskie – wodne i drogowe – o wielkościach odpowiadających wielkościom spływających wód. Są one lokalizowane w miejscach naturalnego spływu, zgodnie z ukształtowaniem terenu.

Asfaltowe nawierzchnie porowate
Skuteczna metoda redukcji hałasu komunikacji drogowej Stosowanie nawierzchni porowatych, czyli warstw ścieralnych o dużej zawartości wolnych przestrzeni, umożliwia znaczną redukcję hałasu drogowego – od 3 do 6 dB w porównaniu z nawierzchniami klasycznymi. Nawierzchnie te redukują hałas powstający w wyniku toczenia się opon po nawierzchni drogi, a częściowo tłumią też hałas od korpusu poruszającego się pojazdu. Dzięki temu, że umożliwiają odprowadzanie wody do wnętrza warstwy o dużej porowatości, a następnie bezpośrednio pod nią na pobocze drogi, pozwalają eliminować ryzyko aquaplanningu, czyli poślizgu pojazdu na tzw. klinie wodnym.

Uregulujemy zaległości, przyśpieszymy roboty
Obecna sytuacja Krajowego Funduszu Drogowego jest już na tyle dobra, że pozwala na rozpoczęcie wypłat za prace wykonane w zeszłym roku oraz na finansowanie zadań bieżących – mówi Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Zbigniew Kotlarek, w rozmowie z Agnieszką Serbeńską i Adamem Spiechowiczem.
Z. Kotlarek mówi także o planowanych zmianach organizacyjnych w GDDKiA. -Rozpoczęliśmy działania związane z reorganizacja rejonów. Zakładamy, że będzie ich mniej, ale za to obejmą większe obszary (…) Dążymy do uzyskania organizacji pozwalającej na realizację większości robót utrzymaniowych przez firmy zewnętrzne. Rejon byłby więc administracją. Nie wykonywałby bezpośrednio robót, a jedynie sprawowałby nadzór nad ruchem, nad drogą, nad prowadzonymi pracami oraz prowadziłby działania związane z bezpieczeństwem ruchu – mówi Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Więcej roboty, mniej zysków
– W zeszłym roku mówiło się wręcz o zmowie cenowej drogowych wykonawców. Tymczasem były to wyłącznie działania pragmatyczne, podyktowane troską o kondycję firm i ceny materiałów. Sytuacja na rynku robót drogowych w zeszłym roku nie była przecież taka sama jak jeszcze dwa-trzy lata temu. Ogłaszający przetargi zdawali się tego nie dostrzegać. Większe koszty produkcji i ryzyko z tym związane obciążały wykonawców. Zeszłoroczny boom wymusił podwyżki płac w drogownictwie. Fachowcy zaczęli być w cenie, firmy poszukiwały kadr, nierzadko podkupując sobie doświadczonych pracowników – w rozmowie z Jarosławem Chałką mówi Wojciech Malusi, prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Prawo budowy dróg trzeba poprawić
Drogownictwo pod względem prawnym jest przeregulowane. Przepisów jest za dużo, ponadto są one zbyt szczegółowe i rozproszone w wielu aktach prawnych – uważa prof. Leszek Rafalski, dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Z przeglądu wykonanego w IBDiM wynika, że przepisy dotyczące dróg zawarte są aż w 26 ustawach oraz 75 rozporządzeniach. Są one przy tym często nowelizowane, a kształt ich zapisów nie ułatwia procesu inwestycyjnego.

W czym tkwią drogowe problemy
Z inicjatywy redakcji „Polskich dróg”, 2. lutego br. odbyła się dyskusja redakcyjna poświęcona jakości w wykonawstwie robót drogowych oraz problemom formalno-prawnym związanym z procesami inwestycyjnymi w drogownictwie.
Uczestnicy spotkania zwracali uwagę na liczne błędy powstające już na etapie projektowania. Projekty wykonywane są w pośpiechu, często przez osoby, które nie mają dostatecznego doświadczenia – mówili. Brakuje rzetelnej weryfikacji pracy projektantów, oraz odpowiedzialności osób wykonujących projekty podczas całego procesu inwestycyjnego. Brak tej odpowiedzialności sprawia, że konsekwencje błędów wynikających z projektów, ponoszą potem wykonawcy i inwestorzy. Uczestniczący w dyskusji, wśród których byli: Agnieszka Jońca – kierownik Rejonu Dróg w Poddębicach, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, rzecznik odpowiedzialności zawodowej Izby Inżynierów Budownictwa; Aleksander Nowak – prezes Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego ABM Sp. z o.o. w Legnicy, przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Izby Inżynierów Budownictwa; Tadeusz Suwara – prezes Biura Projektowo-Badawczego Dróg i Mostów Sp. z o.o. Transprojekt-Warszawa; Cezary Saganowski – dyrektor w Biurze Konsultingowo-Projektowym DHV Polska Sp. z o.o.; Wojciech Malusi – prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa; Krzysztof Kondraciuk – zastępca dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie; Grzegorz Stech – dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich; Zbigniew Tabor – dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, przewodniczący Komitetu Administracji Dróg Samorządowych i Krajowych Polskiego Kongresu Drogowego mówili także m.in. o: niespójnym, niedostosowanym do specyfiki robót budowlanych prawie, w tym dotyczącym zamówień publicznych, stosowanych materiałach, które czasem mają zbyt wysokie parametry w stosunku do kategorii drogi; zwracano przy tym uwagę na potrzebę wytycznych w tym zakresie, nierównomierności podaży i popytu na roboty drogowe w ciągu roku (Zbigniew Tabor podał przykład, w jaki sposób poradzono sobie z tym problemem w województwie śląskim), konsekwencjom pozbawiania techników możliwości zdobywania uprawnień w zakresie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; paneliści krytycznie ocenili obecną sytuację związaną z nabywaniem uprawnień.