PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 12/2007

← Powrót do Archiwum danego roku

Drogi w expose premiera
Drogi to zagadnienie kluczowe dla skoku modernizacyjnego i rozwoju gospodarki, ale także dla bezpieczeństwa i wygody życia- stwierdził premier Donald Tusk w expose, wygłoszonym 23 listopada br., którego fragment publikujemy.

PPP umożliwia innowacyjność
Partnerstwo publiczno- prywatne to jedna z recept na przyśpieszenie rozwoju infrastruktury drogowej wskazywana przez nowy rząd. To także możliwość pozyskania środków na infrastrukturę oraz jak twierdzą eksperci, poprawę rentowności w branży. Ale, jak podkreśla Dariusz Słotwiński, prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, to także szansa na szersze stosowanie nowoczesnych technologii.

Rola stadium wykonalności w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych (cz.1)
Rozwój infrastruktury drogowo- mostowej wiąże się z ogromnymi środkami finansowymi, zarówno zewnętrznymi, jak i własnymi. Z uwagi na ograniczone budżety decydenci zmuszeni są dokonywać wyboru najbardziej efektywnych zadań inwestycyjnych na podstawie stadium wykonalności. Obowiązek sporządzania studium wykonalności usankcjonowany jest regulacjami Unii Europejskiej oraz wytycznymi na gruncie krajowym. Stanowi ono kompendium wiedzy o projekcie i pozwala podjąć właściwe decyzje dotyczące alokacji ograniczonych zasobów finansowych.

Oczekiwany boom nie nastąpił
Tegoroczny sezon budowlany dobiegł końca. Mijający rok był przede wszystkim okresem kontynuacji wielkich robót. Ilość rozpoczętych nowych inwestycji z pewnością rozczarowała. Duże zamieszanie na rynku wprowadziły lawinowo rosnące ceny materiałów budowlanych oraz wzrost kosztów paliw. Zarówno po stronie wykonawców, jak i zamawiający rosły także obawy związane z przygotowaniem niezbędnych inwestycji pod kątem EURO 2012. Związane z tym optymistyczne hurra deklaracje powoli ustąpiły miejsca szarej rzeczywistości. Wszyscy oczekują więc od nowego roku stabilizacji, uspokojenia nastrojów, a także współdziałania. To ostatnie jest przecież niezbędne dla realizacji naszych wspólnych celów.

Autostrada A4 Katowice- Kraków- półmetek prac remontowych
Rozmowa z Andrzejem Czarnohorskim – dyrektorem projektu.

Bezwykopowa renowacja i uszczelnianie kanalizacji
Największym atutem bezwykopowych technologii renowacji kanalizacji jest krótki czas realizacji i brak ekonomicznych skutków wynikających z konieczności zorganizowania objazdów oraz utrudnień. Wybór technologii wykopowej lub bezwykopowej powinien być jednak poprzedzony dogłębną analizą ekonomiczno- techniczną.

Ochrona zwierząt przy inwestycjach liniowych
Konfliktów dróg z przyrodą, w tym siedliskami zwierząt, nie da się uniknąć. Można jedynie minimalizować ich negatywny wpływ, m.in. poprzez budowę bezpiecznych przejść, na trasie przemieszczania się zwierząt, czyli w tzw. korytarzach ekologicznych.

Wybrane problemy ochrony środowiska w drogownictwie
Wtórne wykorzystywanie materiałów z rozbiórki, produkcja tzw. cementów mieszanych, stosowanie farb proekologicznych oraz umiejętne wpisywanie zabezpieczeń pasów drogowych w krajobraz to niektóre rozwiązania związane z ochrona środowiska w drogownictwie.

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Budowa sieci dróg publicznych stanowi konieczny element rozwoju każdego społeczeństwa. Z perspektywy krajów byłego bloku komunistycznego zaniedbania ostatnich kilkudziesięciu lat na polu inwestycji w infrastrukturę drogową spowodowały nagłą konieczność nadrabiania tych braków. W tym celu, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie szczególnych regulacji dotyczących inwestycji w zakresie planowania i budowy dróg.

Chcemy lepszego prawa i pieniędzy na utrzymanie dróg
Rozmowa z Grzegorzem Stechem – przewodniczącym Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, dyrektorem ZDW w Krakowie.

Mądre zarządzanie drogowców trzeba wesprzeć pieniędzmi
Rozmowa z Markiem Wójcikiem – zastępcą dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich.

Chęci są, brakuje możliwości
Społeczeństwo jest przekonane, że w unijnej perspektywie budżetowej 2007- 2013 do zagospodarowania są niebotyczne środki, że będzie boom inwestycyjny. Paradoksalnie środki dla samorządów w nowym okresie są porównywalne z tymi, jakie miały do dyspozycji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Przy tym powiaty i gminy dostaną ich mniej w porównaniu z poprzednim programem. Jak przekonać lokalne społeczności, że nie będzie na drogach takich inwestycji, na jakie liczyły- pytają zachodniopomorscy drogowcy.

Ceny dumpingowe w przetargach na trasy mostowe w Warszawie
Pojęcie „ceny rażąco niskiej” wprowadzone do ustawy Prawo zamówień publicznych miało doprowadzić do uporządkowania cen. Ustawodawca nie określił jednak, co rozumie przez „cenę rażąco niską”. W praktyce jest to więc sformułowanie martwe. Zamawiający nie zwracają się do oferentów o wyjaśnienie dotyczące elementów oferty, które mają wpływ na wysokość ceny. Również orzeczenia zespołów arbitrów w UZP odbiegają od oczekiwań jednostek wnoszących protesty. A jaka jest praktyka przetargowa i czym skutkuje pokazują poniższe przykłady dwóch tras mostowych planowanych w Warszawie.

Odpowiedź Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie
Nawiązując do prezentowanej opinii „Ceny dumpingowe w przetargach na trasy mostowe w Warszawie” wyjaśniam, że Autor opinii w swoich rozważaniach nie uwzględnił warunków, na jakich zostały udzielone wymienione zamówienia- wypowiedź dr Andrzeja Mareckiego.