PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 4/2006

← Powrót do Archiwum danego roku

Zadania finansowane przez KFD w 2006 roku
Rozmowa z Krzysztofem Linkiem – dyrektorem Biura Krajowego Funduszu Drogowego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Samorządowe projekty drogowe
Rozmowa z Markiem Wójcikiem – zastępcą dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich.

Problemy miast w świetle drogowych przepisów
Ustawa o drogach publicznych obowiązuje od 1985 roku, a więc już dwadzieścia jeden lat. W tym czasie zmieniła się sytuacja polityczno- gospodarcza kraju, kompletnemu przeobrażeniu uległa struktura administracyjna państwa, a na proces transformacji społeczno- ekonomicznych zaczęła oddziaływać nasza akcesja do Unii Europejskiej.

Zachodniopomorskie: Ustawa drogowa wciąż niedoskonała
Mija już blisko pół roku od wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy o drogach publicznych.
Po tym okresie większość drogowców oraz osób, których pośrednio przepisy te dotyczą, ma swoje zdanie,
a temat zasadności i skuteczności prawnej zmienionej ustawy.

Śląskie: Utrzymanie dróg samorządowych
Konwent Dyrektorów Powiatowych Zarządów Drogowych Województwa Śląskiego, był poświęcony omówieniu projektu porozumienia w sprawie przekazania powiatom zadań letniego i zimowego utrzymania na drogach wojewódzkich.

Płatne parkowanie- regulacja, której się nie lubi

Wykaz aprobat technicznych udzielonych w 2004 i 2005 roku

Inwentaryzacja konstrukcji nawierzchni wraz z oceną nośności oraz identyfikacja stanu eksploatacyjnego dróg wojewódzkich na teranie Województwa Śląskiego

Oczyszczanie ścieków pochodzących powierzchni dróg i parkingów
Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. i Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, niejako zrewolucjonizowało podejście do zagadnień oczyszczania ścieków opadowych i roztopowych ujętych w zorganizowane systemy kanalizacyjne z odprowadzeniem do recypientów.

System informowania o zdarzeniach i objazdach (SIZO)
To, że kierowcy nie są informowani przez odpowiednie służby o utrudnieniach w ruchu wynikających z nieoczekiwanych zdarzeń na drogach oraz to, że nie wskazuje się kierowcom właściwych objazdów, skutkuje powstawaniem w takich sytuacjach gigantycznych korków.